Geriatrisk avdeling UNN Tromsø består av sengepost, poliklinikk og daghospital. I sengeposten er det både et akuttilbud og et rehabiliteringstilbud. Rehabiliteringsenheten tar imot pasienter for utredning, fortrinnsvis utredning av mental svikt. Slagpasienter prioriteres i rehabiliteringsplassene

Geriatritilbudet ved UNN Harstad og Narvik. I tillegg gir Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved UNN Harstad også tilbud om rehabilitering til eldre, særlig slagpasienter.

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms/Helsesenteret Sonjatun på Storslett i Nordreisa gir desentraliserte spesialisthelsetjenester blant annet innen geriatrisk rehabilitering, afasi og stemme.

Distriktsmedisinsk senter for Midt-Troms (DMS) på Finnsnes omfatter de desentraliserte spesialisthelsetjenestene ved Lenvik helsesenter, blant annet Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) i Midt-Troms