logo Helse Nord

Konferanse

Regional brukerkonferanse 21. og 22. september 2022

Regionalt brukerutvalg har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, ungdomsråd og pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge.

Passert
21.
september
2022
2 dager
 1. 21. sep. 2022, 11:00 - 17:00
 2. 22. sep. 2022, 08:30 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 21. sep. 2022, 11:00 - 17:00
 2. 22. sep. 2022, 08:30 - 14:00

Type arrangement

Konferanse

Hvor

Konferansen har som mål å være en møteplass for brukere, pasienter og pårørende i Nord-Norge. Det blir foredrag, kafedialoger og sosialt samvær. Vi ser fram til å dele kunnskap og erfaringer samt skape nettverk på tvers av organisasjonene og hvor i landsdelen vi bor. Brukerkunnskap er en sentral kunnskapskilde for Helse Nord. Erfaringer og synspunkter innhentet på konferansen vil videreformidles til ledelsen i Helse Nord RHF i etterkant av konferansen. 

På brukerkonferansen vil også Brukerprisen 2022 deles ut.

Du kan nominere din kandidat før 9. september.

Tromsø by


Målgruppe

Brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene. Pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.

Vi håper mange brukere har anledning til å delta.

Påmelding

Meld deg på i dette skjemaet

Påmeldingsfristen er 21. august, og påmeldingen er bindende.

Program

Møteledere: Leif Birger Mækinen og Nikolai Raabye Haugen fra Regionalt brukerutvalg (RBU)

Onsdag 21. september

Program (endringer kan forekomme)
Kl. 11.00–12.00
Registrering 
Kl. 11.30–12.00
Lunsj
Kl. 12.00–12.15
Velkommen
v/Knut Hartviksen og Gunhild Berglen, leder og nestleder i RBU
Kl. 12.15–12.45

Brukermedvirkning er demokrati

v/Gunhild Berglen, nestleder i RBU

Kl. 12.45–13.00
Pause
Kl. 13.00–13.30
10 råd for reell brukermedvirkning
v/representanter fra ungdomsrådene, Johanne-Kristine Mortensen, Danielle J. Hansen, Sandra Emilie Eliassen og Maria K. Kyrrø
Kl. 13.30–13.45
Revisjon av e-læringsprogrammet om brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
v/Kari Bøckmann, Helse Nord RHF
Kl. 13.45–14.00
Pause
Kl. 14.00–15.00
Brukererfaringer i tjenestene; erfaringskonsulenter og brukerbank
v/Barbara Juliana Stenvall, Nordlandssykehuset og Merethe Saga Lønnum, UNN
15.00–15.30Pause med pausemat
Kl. 15.30–16.45
Dialogkafe

Vi arbeider med følgende problemstillinger på kafebord:

 1. Hvordan få til et best mulig samarbeid mellom pasient- og brukerorganisasjonene og brukerutvalgene/ungdomsrådene/RBU?
 2. Rekruttering til arbeid i pasient- og brukerorganisasjoner: Hva kan være virksomme tiltak?
 3. Økt helsekompetanse i befolkningen: Hvordan kan tjenestene og organisasjonene bidra?
 4. Erfaringskonsulenter i helseforetakene: Brukernes ønsker for framtiden.
Kl. 16.45–17.00
Oppsummering fra dialogkafe i plenum
Kort presentasjon fra bordvertene om hva som ble foreslått på bordene (3 minutter per bord).
Kl. 19.00
Middag på Radisson Blu Hotell


Torsdag 22. september

Kl. 08.30–08.40
Velkommen til ny dag
Kl. 08.40–09.15
Pasient- og pårørendeerfaringer fra pandemien 
Presentasjon av rapport
v/Jann-Hårek Reinvik Lillevoll, Helse Nord RHF 
Refleksjoner fra RBU v/Gunnhild Berglen og Nikolai Raabye Haugen 

Kl. 09.15–09.30
Rist løs
v/Leif Birger
Kl. 09.30–10.15
Koordinerte tjenester: Hvordan kan vi få det til i praksis?
v/Tony A. Berntsen (UNN), Stian Molvik (Nordlandssykehuset) og Per Hasvold (UNN).

Kl. 10.15–10.30
Pause
Kl. 10.30–11.45
Dialogkafe
Vi arbeider med følgende problemstillinger på kafebord:

 1. Hvordan kan organisasjoner og brukerrepresentanter bidra til å sikre at nødvendig kunnskap når fram til medlemmene i sine organisasjoner?
 2. Digitale tjenester: Hva skal til for at dette skal oppleves bra for brukerne?
 3. Ordninger som skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester: Brukerkonferansens ønsker til helseforetakene.
 4. Ved eventuell ny nedstengning: Hva er det viktig for pasienter og pårørende at tjenestene er særlig oppmerksomme på?
Kl. 11.45–12.00
Utdeling av brukerprisen 
v/Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord THF
Kl. 12.00–13.00
Lunsj
Kl. 13.00–14.00
Oppsummering fra kafevertene i plenum

Praktisk informasjon

For pasient- og brukerorganisasjoner

Helse Nord RHF dekker reise- og oppholdsutgifter for én representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen, med fratrekk av en egenandel på kr 500,–. Vi ber om at organisasjonene selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket reise og opphold av Helse Nord RHF. I påmeldingen må dette spesifiseres. Regning sendes inn i etterkant av konferansen.

Faktura
Helse Nord RHF ønsker å motta EHF-faktura fra alle som har mulighet til dette via nummer 
883 658 752 i adresseregisteret ELMA. Alternativt kan faktura sendes som PDF-fil til e-postadressen: invoice.3230@kollektor.no, eller i brevpost til fakturaadresse;

Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Alle fakturaer skal merkes med kostnadssted 2304. Bekreftelse på deltakelse fra organisasjonen legges også ved fakturaen.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Dagpakker og festmiddag

Dagpakker og festmiddag dekkes av Helse Nord RHF for representanter fra brukerorganisasjoner, ungdomsråd og brukerutvalg. Ansatte i helseforetak og andre dekker dagpakker og festmiddag selv. 

Refunderbare flybilletter

Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at kostnader til flybilletter ikke refunderes/dekkes dersom konferansen avlyses. Refunderbare flybilletter bør derfor bestilles. 

Siste frist for å avbooke hotell dekket av Helse Nord

Siste frist for avmelding er 7. september. Ved senere avmelding påløper det kostnader for overnatting.