logo

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har avtale med følgende private rehabiliterings- og habiliteringsinstitusjoner:

Rehabilitering og habilitering i Helse Nord (behandlingstilbud, henvisning m.m.)

NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023. 

Helgeland rehabilitering har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

Kreft
 • Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfødem kan inngå i denne ytelsen.
 
Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade – subakutt
 • Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesentlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase

 • Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse. 
CFS - ME
 • Pasienter med stor grad av utmattelse i kombinasjon med andre symptomer som for eksempel smerter eller konsentrasjonsvansker. Forutsetninger: Diagnosen skal være stilt etter anerkjente kriterier og tilbud i regi av helseforetak ikke er aktuelt eller tilstrekkelig for å ivareta pasientens behov. 
Hjertesykdommer
 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.
Kols og andre luftveislidelser
 • Pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening. 
Ortopedi
 • Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eksempel amputasjoner, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde. 
Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
 • Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende. 
 
Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv
 
 

NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023. 

Skibotn helse- og rehabilitering (HPR) har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:
 
Lungekreft
 • Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom.
 
Sykelig overvekt - voksne og barn/unge
 • Voksne med sykelig overvekt (KMI på 40 eller mer, eller KMI 35 eller mer med alvorlige tilleggssykdommer). Skal være vurdert ved ett av sentrene for sykelig overvekt i Helse Nord 
 
Hjertesykdommer
 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.
 
Kols og andre luftveislidelser
 • Pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening. 


NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023

Nordtun HelseRehab har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

Kreft
 • Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfødem kan inngå i denne ytelsen.
 
Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade – subakutt 
 • Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesentlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat. 
 
Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase
 • Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse. 
 
Sanseforstyrrelser
 • Mb. Meniere og tinnitus. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten. Nye målgrupper kan bli vurdert i avtaleperioden.
 
Kols og andre luftveislidelser
 • Pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening. 
 
Ortopedi
 • Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eksempel amputasjoner, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde. 
 
Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
 • Pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Pasienter er ofte eldre og hjelpetrengende. 
 
Inflammatoriske revmatiske sykdommer voksne
 • Pasienter med inflammatoriske reumatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter 
 
Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv 
 

NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023

Opptreningssenteret i Finnmark (HPR) har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade – subakutt
 • Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesentlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat. 
 
Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase
 • Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse. 
 
Sanseforstyrrelser
 • Mb. Meniere og tinnitus. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten. Nye målgrupper kan bli vurdert i avtaleperioden.
 
Ortopedi 
 • Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eksempel amputasjoner, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde. 
 
Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv 
 
Arbeidsrettet rehabilitering 
 • Diagnoseoverskridende. Omfatter pasienter som har arbeid/utdanning som primær målsetting for rehabiliteringen. Målgruppen har ofte sammensatte helseplager i tillegg til sosiale og økonomiske utfordringer, ofte med særskilte utfordringer knyttet til arbeidsplass, NAV og andre som må bistå i problemløsningen. 
 
Tilleggsytelser
 • Sykelig overvekt. Barn og unge, Voksne, målgruppe 2 og 3.
 

NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023

ViGØR Rehabiliteringssykehus har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

Habilitering barn og voksne

 • Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper, dvs. autismespekterforstyrrelser, CP, psykisk utviklingshemming og andre medfødte/tidlig ervervede tilstander. Langtidsoppfølging for barn etter alvorlig sykdom/skade. Gangtrening.
 
Kreft
 • Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfødem kan inngå i denne ytelsen.
 
Hjerneslag og traumatisk / ervervet hjerneskade – subakutt
 • Pasienter som etter sykehusopphold har behov for intensiv stimulering og varierte aktiviteter. Når pasientens funksjonsnivå og geografisk nærhet gjør det mulig, bør en vesentlig del av rehabiliteringen skje i hjemmet (ambulant) og ved bruk av dagtilbud i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat.

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase 
 • Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse. 

Nevrologi – voksne
 • Målgruppen omfatter et bredt spekter av sykdommer, tilstander og skader: Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade. 

Hjernesykdommer 
 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Ortopedi
 • Pasienter med stort hjelpebehov og/eller forhold som gjør postoperativ rehabilitering kompliserende. For eksempel amputasjoner, multitraume eksklusiv traumatisk hjerneskade, protesekirurgi og generell brudd. Pasientene har ofte behov for god smertebehandling. Målgruppen er ofte eldre med komplekse sykdomsbilde. 

Inflammatoriske revmatiske sykdommer voksne
 • Pasienter med inflammatoriske reumatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter 

Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv 

Tilleggsytelser
 • CFS-ME /Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
 

NB! Avtalen er forlenget til 31.10.2023

Valnesfjord Helsesportssenter har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:
 
Habilitering barn og voksne
 • Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper, dvs. autismespekterforstyrrelser, CP, psykisk utviklingshemming og andre medfødte/tidlig ervervede tilstander.
 • Barn og unge med revmatiske sykdommer (0-18 år).
 • Langtidsoppfølging for barn etter alvorlig sykdom/skade 
 
Kreft
 • Pasienter med vesentlig redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi og pasienter med følgevirkninger etter sykdommen, f.eks. fatigue, ernæringsdefisitt, lymfeødem, smertetilstander og som skal lære å leve med alvorlig sykdom. Primær lymfødem kan inngå i denne ytelsen.
 
Sykelig overvekt - voksne og barn/unge
 • Barn og ungdom (ca. 6-20 år) med overvekt som i vesentlig grad påvirker funksjonsevne fysisk og eller mentalt. Tilbudet bør involvere pårørende/familie  
 • Voksne med sykelig overvekt (KMI på 40 eller mer, eller KMI 35 eller mer med alvorlige tilleggssykdommer). Skal være vurdert ved ett av sentrene for sykelig overvekt i Helse Nord 
 • Pasienter som er overvektsoperert og som ikke kan nyttiggjøre seg tilstrekkelig av LMS tilbud i helseforetakene eller kommunale tilbud
 
Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade – kronisk fase
 • Pasienter med behov for vedlikeholdende tiltak for å opprettholde sitt funksjonsnivå i hverdagen. Sentrale senfølger er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til ADL og sosial deltagelse. 
 
Nevrologi – voksne
 • Målgruppen omfatter et bredt spekter av sykdommer, tilstander og skader: Parkinson, MS, post-polio og andre nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/tilstander, muskelsyke og senfaserehabilitering etter ryggmargsskade. 
 
Hjernesykdommer
 • Primært for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom med risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, røyking, angstproblematikk ift trening/aktivitet etter gjennomgått hjertesykdom osv. Aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.
 
Kols og andre luftveislidelser 
 • Pasienter med KOLS og andre luftveissykdommer med symptomer som begrenser aktivitet og livsutfoldelse, og angstproblematikk i forhold til fysisk trening. 
 
Inflammatoriske revmatiske sykdommer voksne
 • Pasienter med inflammatoriske reumatiske sykdommer som har vesentlig redusert funksjonsnivå for eksempel på grunn av smerter, stivhet, nedsatt leddbeveglighet og muskelkraft. Pasientene kan ha behov for hjelp til å mestre dagligdagse aktiviteter som arbeid og sosiale aktiviteter 
 
Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Pasienter med sammensatte tilstander med smerter i muskulatur/bindevev. Omfatter pasienter med nakke/skulder/ryggplager, fibromyalgi, bekkenleddsyndrom m.v. Pasientene har ofte redusert livskvalitet, og utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidsliv 
 
Arbeidsrettet rehabilitering
 • Diagnoseoverskridende. Omfatter pasienter som har arbeid/utdanning som primær målsetting for rehabiliteringen. Målgruppen har ofte sammensatte helseplager i tillegg til sosiale og økonomiske utfordringer, ofte med særskilte utfordringer knyttet til arbeidsplass, NAV og andre som må bistå i problemløsningen. 
 
Tilleggsytelser
 • Sykelig overvekt – Barn og unge/ Voksne, målgruppe 2 og 3  

Andre avtaler

 

Helse Nord RHF har inngått avtale med Stiftelsen RIBO om kjøp av rehabilitering/habilitering til ungdom og voksne med psykiske lidelser. 

Stiftelsen RIBO har 
avtale med Helse Nord om følgende behovsområde:
Personer med sammensatte og langvarige psykiske lidelser

Avtalen gjelder fra 01.10.2022 - 30.09.2028

Avtale mellom Helse Nord RHF og Stiftelsen RIBO​

​​​
Nettsiden til Stiftelsen RIBO, Saltdal​

​Røysumtunet har avtale med Helse Nord om følgende behandlingsopplegg:

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering innen diagnosene 
 • Epilepsi G40, Epilepsi G40.1-G40.9
 • Epilepsi G41 Status epilepticus
 • Dissosiative krampetilstander R56.8 (Psykiske ikke-epileptiske anfall)


 

Levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS-pasienter.

Avtalen mellom Helse Nord RHF og MS-Senteret Hakadal er en tilleggsavtale til avtale om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester for MS- pasienter mellom Helse Sør-Øst og MS-Senteret Hakadal AS. 

Alle henvisninger sendes til Regionalvurderingsenhet (RVE) for rehabilitering i Helse Nord.

Tilleggsavtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester

Rehabilitering i Helse Nord

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen. I tillegg har Helse Nord RHF inngått avtaler om rehabiliteringstjenester med private rehabiliteringsinstitusjoner.
Les mer om rehabilitering i Helse Nord
En mann som holder en blå ball
Sist oppdatert 06.03.2023