logo Helse Nord

Anskaffer rehabiliteringstjenester

Helse Nord RHF ønsker å informere relevante aktører i samfunnet om kunngjøring av anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord.

Publisert 11.03.2022

Bilde av bokser og en hånd

Foto: Colourbox.no

Anskaffelsen er publisert i databasen for offentlige innkjøp:

DOFFIN​

Helse Nord RHF skal sørge for at innbyggere i Nord-Norge har tilgang til gode, fremtidsrettede og likeverdige spesialisthelsetjenester, uavhengig av bosted og andre demografiske variabler. Derfor er offentlige avtaler med private tjenesteytere særs viktig for å oppfylle Helse Nords «sørge for»-ansvar, og det er et viktig supplement til habiliterings- og rehabiliteringstilbud i egne helseforetak.

Kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet

Kravene som stilles finnes i sin helhet i DOFFIN, og her er noen utdrag av enkelte elementer som Helse Nord RHF etterspør i anskaffelsen: ​

  • Det er ønskelig med god kompetanse i det tverrfaglige tilbudet (for eksempel fortrinnsvis spesialist i fysikalsk medisin, ernæringsfysiolog, kompetanse på psykisk helse, helsepedagogikk).
  • Det etterspørres krav til utstyr i rehabiliteringen, som for eksempel terapibasseng, treningslokaler tilpasset de ulike ytelser.
  • Det er ønskelig å utvikle oppholdene, fra å være tradisjonelle dag og døgnopphold til også å omfatte sekvensielle og/eller digitale opphold/oppfølging.
  • Det etterspørres korttids- og vurderingsopphold (3–5 dager). Dette for at pasienter skal få vurdert hvilke behov og potensial som foreligger.
  • Det er ønskelig å fremheve viktigheten av veiledning og kompetanseoverføring til kommuner og forløpstenkning i behandlingskjeden.
  • Det er ønskelig at det legges til rette for god elektronisk samhandling mellom aktører.
  • Det er ønskelig å ha en geografisk spredning av tilbudene, samtidig som noen av ytelsene må ha en viss spesialisering.

 
Det gjøres ikke store endringer fra forrige anskaffelse i hvilke målgrupper som inngår i anskaffelsen. Helse Nord har i denne anskaffelsen økt volumet noe for ytelsene kreft, hjerneslag og lungesykdommer. Det er også etterspurt diagnoseuavhengig ytelse for barn, ungdom og unge voksne.

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 3, definerer habilitering og rehabilitering.    

Ønsker tilbud

Helse Nord RHF ser frem til å motta tilbud fra leverandører som ønsker å bidra med å oppfylle vårt felles «sørge-for»-ansvar og ikke minst utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen.

Nye avtaler innen spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester har planlagt oppstart 1. januar 2023, og det økonomiske omfanget er anslått til inntil 288 millioner kroner per år. Avtaleperioden skal være på 6 år, med inntil 1 + 1 års opsjon for forlengelse, for å ivareta forutsigbarhet og langsiktighet for alle parter.

Tilbudsfrist: 25. april 2022 kl. 12:00.