logo

Flere med lungekreft får immunterapi

Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling. Men det er høye kostnader.

Publisert 23.05.2017
Lars Vorland intervjues etter møtet i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2017

Legemiddelet er allerede tatt i bruk for pasienter i andrelinjebehandling, etter at kjemoterapi er benyttet.

I sitt møte 22. mai 2017 sa Beslutningsforum for nye metoder også ja til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

Flere ja fra Beslutningsforum


Flere metoder var til vurdering i møtet 22. mai.