logo

Godt team-arbeidsklima i sykehusene

Medarbeiderne i norske sykehus og institusjoner trives på jobb og opplever pasientsikkerheten som god. Det viser resultatene fra den nasjonale medarbeiderundersøkingen ForBedring. 

Publisert 25.06.2018
illustrasjon av forbedring
ForBedringsundersøkelsen har gitt medarbeiderne i norske sykehus og institusjoner mulighet til å utrykke i hvor stor grad de mener arbeidsfellesskapet prioriterer trygg pasientbehandling og et godt og trygt arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2018 og nær 80 prosent av medarbeiderne har svart på undersøkelsen. 

Stort engasjement

– Resultatene viser at det er et stort engasjement og et godt team-arbeidsklima blant medarbeiderne i alle foretakene som har deltatt i undersøkelsen. Det er liten variasjon i svarene mellom helseregionene. Der hvor resultatene viser utfordringer, er det forventet at leder diskuterer resultatene med sine medarbeidere og lager handlingsplaner med konkrete forbedringstiltak, sier Anita Mentzoni-Einarsen, HR sjef i Helse Nord RHF.

Undersøkelsen kartlegger ulike sider ved arbeidsmiljø, pasienttrygghetskultur og HMS (helse, miljø og sikkerhet), som kan ha sammenheng med risiko for uønskede hendelser, eller virke negativt på tjenestens kvalitet og medarbeidernes helse og engasjement.

Totalt har 44 virksomheter deltatt i den nasjonale undersøkelsen. Dette inkluderer private ideelle virksomheter med driftsavtale i tillegg til alle virksomheter i de regionale foretaksgruppene Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. I alt er mer enn 125 000 medarbeidere invitert til å svare på undersøkelsen. I overkant av 98.000 har deltatt.

Det er Helse Vest som har sammenstilt den nasjonale rapporten.

Oppfølging av resultatene

Formålet med ForBedring er å understøtte et kontinuerlig forbedringsarbeid av arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i norske sykehus. Forbedringsarbeidet skal bidra til høy pasientsikkerhet og god HMS kultur i sykehusene.  Sykehusene skal være en god arbeidsplass for medarbeidere og ledere.  Oppfølging av resultatene fra undersøkelsen er derfor viktig. Resultatene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for drøfting i medarbeidergruppen om hvilke tiltak som kan bidra i utviklinga i deres enhet.
Gjennom godt oppfølgingsarbeid får hver enkelt mulighet til å si hva som er viktig for han/ henne.

– Det er en forventning i alle regioner at ledere i samarbeid med sine medarbeidere lager handlingsplaner med konkrete forbedringstiltak, også der hvor resultatene er gode, for å bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø og en høy pasientsikkerhet, sier Mentzoni-Einarsen.

– Vi har lagt stor vekt på at forbedringsarbeidet følges opp systematisk, blant annet ved at det utarbeides handlingsplaner ved hver enkelt enhet. Til nå ser vi at ca. 65 % av enhetene har utarbeidet handlingsplaner med konkrete forbedringstiltak. Dette engasjementet er gledelig og viktig fortsetter Mentzoni-Einarsen.

Det blir nå arbeidet med forbedringsarbeidet knyttet til ForBedringundersøkelsen i alle helseregionene. Det er gjennomført opplæring av ledere, rapporter med resultat er utlevert/digitalt tilgjengelige, vernetjenesten og tillitsvalgte har også tilgang til resultata.  De enhetene som har behov for ekstra oppfølging får det.

Nasjonalt arbeid

ForBedringsundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse, noe som betyr at medarbeidere i sykehusene i heile landet har svart på de samme spørsmålene. Undersøkelsen er laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til at sykehusene utvikler seg i riktig retning, til beste for både pasienter og medarbeidere. Resultatene fra undersøkelsen skal også brukes av topplederne i helseforetakene både lokalt, regionalt og nasjonalt.

En felles kartlegging i alle norske sykehus gir et bredt kunnskapsgrunnlag og informasjon om virksomhetene og legger til rette for å utvikle strategiske tiltak. Resultatene fra undersøkelsen skal følges opp over tid og gir et unikt kunnskapsgrunnlag som vil være til stor nytte for ledelsen når det gjelder valg av strategi for å forbedre arbeidsmiljøet og pasienttryggheten i foretakene, sier Mentzoni-Einarsen.