logo Helse Nord

Harde prioriteringer i økonomisk langtidsplan

Helse Nords økonomiske langtidsplan, med investeringsplan, er et resultat av harde prioriteringer. Det er penger til mye, men ikke på langt nær så mye som helseforetakene kunne ønsket seg.

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 14.02.2023
Styret i Helse Nord i møte 22. juni 2022

​Foretaksgruppa Helse Nord er i en alvorlig økonomisk situasjon. Dette er kjent, og flere har vært spent på hvilke konsekvenser det vil få for Helse Nords økonomiske langtidsplan og investeringsplan.

Økonomisk langtidsplan 2023–2026, med investeringsplan 2023–2030, ble vedtatt i styret i Helse Nord 22. juni. Planen oppdateres og justeres hvert år.

Følger planen, men lite nytt 

– I stort evner vi å følge planen og viderefører våre prioriteringer fra fjorårets plan. Dette takket være at Helse Nord har en helhetlig og langsiktig økonomisk styring og planlegging. Det er i år lite rom for å innføre noe nytt, både gitt den økonomiske situasjonen og vurdering av øvrig risiko. Det er prioritert penger til noen faglige satsninger og investeringer, men det er mange ønskede behov som ikke får penger nå, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

​De store pågående byggeprosjektene som ligger i investeringsplanen blir videreført. Det betyr å ferdigstille Nye UNN Narvik, Nye Finnmarkssykehuset Hammerfest. Kommende prosjektet er Nye Helgelandssykehuset og Nye UNN Åsgård, som også ligger inne. I de to sistnevnte prosjektene skal samlet investeringsramme avklares gjennom videre arbeid framover.

Må snu økonomisk utvikling 

Det aller viktigste her og nå er å snu den økonomiske utviklingen i helseforetakene. Så langt i år er det store underskudd, og samlet sett er underskuddet for foretaksgruppen per mai på 300 millioner kroner. Det er 400 millioner kroner bak budsjett. 

​– Helseforetakene tar den alvorlige økonomiske situasjonen svært alvorlig og er i gang med tiltak for å snu den økonomiske utviklingen. Vi har tro på at dette skal vi klare, og at vi klarer å komme tilbake til sunn økonomi. Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi har. Den økonomiske situasjonen viser seg gjennom de harde prioriteringene vi har vært nødt til å gjøre i økonomisk langtidsplan, sier Daae.

Styret i Helse Nord var i sin behandling av saken tydelige på at investeringer kan bli utsatt, slik også andre helseregioner i landet har signalisert. Styret understreket i eget vedtaktspunkt at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften under kontroll. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Usikkerheten i det makroøkonomiske bildet, og dermed også risikoen ved nye store investeringsprosjekter, har økt betydelig. Gjennomføring av nye  investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer økonomien raskt under kontroll og kan vise til positive bærekraftanalyser. I den grad helseforetakene ikke klarer å bringe økonomien under kontroll vil investeringer måtte utsettes eller omprioriteres.

Helhetlig og forutsigbar

I tillegg til den uønskede økonomiutviklingen, medfører den urolige makroøkonomiske situasjonen, blant annet grunnet Ukraina, større usikkerhet enn tidligere. Økt prisnivå, økt lønnsnivå, høy etterspørsel etter/mangel på arbeidskraft, og økende rentenivå kan medføre større utfordringer framover.

Økonomisk langtidsplan med investeringsplan er et viktig styringsverktøy som bidrar til forutsigbarhet for helseforetakene, både for driftsøkonomien og evnen til å kunne igangsette store investeringer.

Det er Helse Nord RHFs oppfatning at den regionale helhetsplanleggingen, hvor vi har ansvar både for drift og investeringer i en helhet, sørger for en forutsigbar og relativt sett raskere utvikling av helsetjenesten i Nord-Norge. Helse Nord investerer etter en langsiktig plan og forutsigbar rekkefølge. Det er bygd mye i regionen de siste 20 årene etter dette prinsippet, og med godt resultat. Det har aldri tidligere vært bygd flere sykehus eller kjøpt mer utstyr i den nordnorske spesialisthelsetjenesten.

– Nå handler det om at vi raskt må få til omstilling og effekt av alt arbeidet som gjøres, slik at vi kan holde fast på våre langsiktige planer, blant annet for nye faglige satsninger og investeringer, avslutter Daae.

Mer informasjon

Styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023–2030 (PDF)​

Les endelig vedtak i styresak 81-2022 i protokollen fra styremøtet, som vil legges ut på nettsiden til styremøtet 22. juni​​