logo

Helse Nord oppretter medikamentfritt døgntilbud innen psykisk helse

Pasienter i psykisk helsevern som er motivert og ønsker behandling uten medikamenter, får nå et tilbud. – Medisinfri behandling er et etterlengtet tilbud, sier erfaringskonsulent.

Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Astrid Weber
– Medisinfritt behandlingstilbud er et etterlengtet tilbud fra pasienter og pårørende. Dette gir oss viktige erfaringer for utvikling av behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet, sier erfaringskonsulent Astrid Weber. Foto: Thomas Schanche​

Det medikamentfrie døgntilbudet opprettes etter ønske fra brukerne selv.

– Medisinfritt behandlingstilbud er et etterlengtet tilbud fra pasienter og pårørende. Det handler om valgfrihet, der pasienter får mulighet til å velge medisinfri behandling basert på frivillighet og pasientens eget ønske, sier erfaringskonsulent ved Psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Astrid Weber.

Behandlingstilbudet i Helse Nord opprettes ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det åpner høsten 2016. Pasienter fra hele landsdelen kan henvises hit.

– Det er viktig å gi et behandlingstilbud av høy kvalitet og som pasientene har tro på. Nå må også det øvrige behandlingsapparatet støtte opp om medisinfrie behandlingsforløp for pasienter som ønsker det. Dette gir viktige erfaringer for utvikling av behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet, sier Weber.

​Ikke tvangsmedisin

Grunntankene bak tilbudet er at:

 • Man ikke utsettes for tvangsmedisinering eller opplever at medisiner påtvinges gjennom press eller overtalelse.
 • Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.
 • Det kan utvikles gode behandlingskulturer for medikamentfri behandling, som kan styrke et fagfelt med behov for kunnskapsutvikling.
 • Medisiner ikke er en viktig del av behandlingen som tilbys, men at det samtidig betyr at brukeren ikke blir nektet medisiner dersom det er pasientens ønske.

​Målgruppe og henvisning

Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert.

Den medikamentfri behandlingsenheten tar imot pasienter etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som henvises til det medikamentfrie behandlingstilbudet må være motivert for medikamentfri behandling for sin psykiske lidelse. Pasienten kan ikke ha rusmiddelavhengighet som hovedlidelse eller stort tilleggsproblem. Inntak vil kunne avhenge av hvilke pasientgrupper som kan være innlagt samtidig i enheten.

Nedtrapping av antipsykotisk medikasjon skal som hovedregel skje i forkant av innleggelsen, i distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller kommunehelsetjenesten.

​Retningslinjer for det medikamentfrie tilbudet

 1. Øke brukernes valgfrihet.
 2. Inngå i en større satsning på medikamentfri behandling og reduksjon av unødvendig medisinbruk i psykisk helsevern.
 3. Gjelder pasienter på frivillig innleggelse.
 4. Bør inngå i en behandlingskjede med god samhandling med kommunene.
 5. Drives etter prinsippene for en recoverybasert behandling.
 6. Bør være nettverksorientert.
 7. God samhandling med pårørende.
 8. Bistå pasienten i å ha en meningsfull hverdag, blant annet gjennom fokus på aktivitet, jobb, skole, gode nettverk.
 9. Fremme pasientens selvstendighet.
 10. Ha ansatt erfaringskonsultenter.
 11. Pasienter og ansatte må ha tro på at det er mulig å komme seg uten medisin.

Terapeutisk innhold

Det medikamentfri tilbudet skal ha trygge og rolige omgivelser, med mulighet for å trekke seg tilbake for de som trenger det. Behandlingsvarigheten blir vurdert individuelt. Behandlingen er basert på en bred kartlegging av individuelle, familiære og sosiale forhold som kan forklare pasientens symptomer og funksjonsnivå. God somatisk kartlegging er en naturlig del av utredningen. Tidligere behandlingserfaring og hva som tidligere har vært effektive hjelpetiltak blir kartlagt.

Eksempel på terapeutisk innhold:

 • Familie- og nettverksarbeid
 • Fysioterapi
 • Psykoedukasjon
 • Ulike psykoterapeutiske metoder
 • Ferdighetstrening
 • Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Miljøterapi
 • NADA-akupunktur
 • Fysisk aktivitet og ernæring
 • Musikkterapi
 • Dyreassistert behandling
 • Kunst og uttrykks terapi
 • Annet

Arbeidsgruppe

Oppstart av dette tilbudet vil være i løpet av høsten 2016.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukersiden ved Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, LPP, RIO, Hvite Ørn, erfaringskonsulent fra UNN, fagpersoner fra UNN og fagavdelingen i Helse Nord RHF har utarbeidet de overordnede rammene for det medikamentfrie behandlingstilbudet.

Det nye tilbudet bygger på Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløps grunntanker.

Opprettelsen av tilbudet ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF våren 2016.