logo

Høring: Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (rus)

Helse Nord RHF har hatt på høring utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Publisert 05.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
​Høringsfristen var 3. mai 2016.

Alle høringssvarene er lagt ut nedenfor.​

Om arbeidet

Utviklingsplanen for psykisk helsevern og TSB er utarbeidet på oppdrag fra administrerende direktør i Helse Nord RHF. Den er basert på faglige innspill fra arbeidsgrupper bestående av fagfolk fra psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og TSB. En fjerde arbeidsgruppe har vurdert behovet for regionale sikkerhetsplasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord. Arbeidet fra de faglige arbeidsgruppene er koordinert og sammenstilt av en regional prosjektgruppe.​

Formål

Formålet med en regional utviklingsplan er å gi et rammeverk som kan styre retning og innhold for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og TSB i Helse Nord i de kommende årene. Gjeldende tiltaksplaner for TSB og psykisk helsevern løp ut i henholdsvis 2014 og 2015. Fagområdene TSB og psykisk helsevern beskrives i samme plan for å bedre sikre et sammenhengende tjenestetilbud og styrke tilbudet til  pasienter som har behov for oppfølging både fra psykisk helsevern og TSB.​

Planens innhold

Planen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av tjenesten, videre defineres områder hvor helseforetakene må etablere spesialiserte tjenestetilbud til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Planen gir også innspill til utviklingsområder for fagområdene samlet og særskilte utviklingsområder for hvert av de tre fagområdene.​

Avgrensning

Utviklingsplanen beskriver overordnede faglige prinsipper som skal gjelde for tjenestene. Planen definerer ikke organisering eller dimensjonering av alle områder innen psykisk helsevern og TSB. Det har vært et mål å gjøre planen kort og leservennlig. Av denne grunn omtales kun utviklingsområdene særskilt, noe som innebærer at en del større pasientgrupper ikke omtales. For TSB foreslås å utarbeide en egen fagplan.​

Høringsinnspill

Vi ba om tilbakemelding på både faglige prinsipp som beskrives i planen og konkrete utviklingsområder. Tema vi særskilt ønsket tilbakemelding på:

Planen beskriver behov for å etablere og styrke døgntilbudet innen sikkerhetspsykiatri og for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming. Planen har ikke vurdert hvor tilbudene skal lokaliseres og det er ønskelig med innspill fra høringsinstansene på behov og lokalisering.

Høringsutkast og høringssvar

​​