logo

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet

Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere.

Publisert 20.07.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Bilde av deltakere
​Helt konkret dreier det seg blant annet om et scoringssystem (NEWS) som skal fange opp forverring i tilstanden hos pasienten tidligere. 
- Ett av målene er at færre pasienter skal bli så dårlige at de må overføres til intensivavdeling. Man vil fange dem opp raskere og stoppe forverringen, som ofte skjer gradvis. Det kan settes i gang nødvendige tiltak tidligere, sier prosjektleder og kvalitetsrådgiver Iselin Inselseth.

Erfaringer fra Mo i Rana vil bli førende for hvordan andre norske sykehus skal arbeide med pasientsikkerhetsprogrammets nye tiltakspakke "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand".

​​Gir større trygghet

Sykepleierne Gry Johansen og Morten Jensen er lokale prosjektansvarlige på kirurgisk og medisinsk sengepost. De kan fortelle at de nye verktøyene har blitt tatt veldig godt imot. De understreker at avdelingene allerede foretar de undersøkelsene og målingene som inngår i prosjektet, men at de nå har en mer systematisk måte å gjøre det på. 
- I tillegg erstatter dette ikke klinisk bedømmelse, dette er et verktøy, som gir større trygghet for sykepleierne, sier Morten Jensen. 
- Dette er noe veldig konkret å forholde seg til, det blir mindre synsing, forklarer Gry Johansen.

Eksempler på tilstander som kan oppdages tidligere er for eksempel hjertestans og nyresvikt . På Mo vil det ikke bli store nok tall for å kunne si med sikkerhet om det har hatt effekt på disse diagnosene, men når prosjektet måles i høst vil en deriblant kunne se om det har hatt effekt på hvor mange pasienter som må overføres til intensiv.

Det ene verktøyet heter altså NEWS (National Early Warning Score) for observasjon, scoring og respons. Dette er et hjelpemiddel som er utarbeidet for å gi en mer systematisk overvåkning og registrering av vitale parametere som puls, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, bevissthetstilstand og O2-metning, med mer. 
​​​ 

Andre tiltak er sikker muntlig observasjon, ved hjelp av ISBAR sjekkliste, som er et verktøy for å kommunisere muntlig raskt og strukturert om pasientbehandling på tvers av profesjoner.

I tillegg blir pasienten selv, og pårørende, involvert med mål om å bedre kommunikasjon rundt tilstanden til pasienten.

​​Bygger kompetanse

Kompetanse for helsepersonellet er tiltak nr.1, og består av tverrfaglig undervisning basert på teori og ferdighetstrening. Prosjektet er tverrfaglig , og alle deltar, både hjelpepleiere, sykepleiere og leger. Det har vært gjennomført proACT instruktørkurs med videre opplæring av helsepersonell på enheten. Dette kurset er en grundig gjennomgang av hvordan man forebygger og behandler livstruende tilstander. Kurset gir kompetanse i å observere pasienter etter de systematiske ABCDE+F-prinsippene, bruk av NEWS og sikker muntlig kommunikasjon (ISBAR).

Et annet tiltak er etablering og tilkalling av mobil intensivsykepleier (MIS). MIS er intensiv- eller anestesisykepleiere med særlig kompetanse på oppfølging og behandling av pasienter med forverret tilstand, og er i utgangspunktet et lavterskeltilbud til sykepleiere på post, men likevel noe alle kan benytte seg av.

MIS skal være tilgjengelig hele døgnet for rådgivning ved tolking av NEWS, og veiledning og oppmøte på sengepost for bistand i vurdering av pasient.  Dette skal bidra til at pasienter med truende svikt i vitale funksjoner på sengepost får iverksatt tiltak raskere, og kan være med på å forhindre en forverring av pasientens tilstand.

Tiltakspakken skal etter hvert tas i bruk i sykehus over hele landet.

Prosjektet krever høy motivasjon

Den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har tre piloter i gang på nye innsatsområder:

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand - Helgelandssykehuset Mo i Rana og Martina Hansens hospital
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis - Akuttmottaket, sykehuset i Vesfold og akuttmottaket ved Helse Møre og Romsdal. 
Ernæring - Stavanger sykehus og Slåtthaug sykehjem i Stavanger
Prosjektet krever høy motivasjon, ledelsesforankring og gjennomføringsevne. For å sikre at pilotprosjektenes erfaringer har overføringsverdi gjennomføres det i ordinær linje med normal ressurstilgang.

På slutten av året skal Pasientsikkerhetsprogrammet revidere tiltakspakka basert på erfaringene til piloten, og et nasjonalt læringsnettverk om tidlig oppdagelse av forverret tilstand skal arrangeres i januar 2017 av Helse Nord.