logo

Ny kvalitet- og forskningsdirektør

Siv Cathrine Høymork (51)  er tilsatt som ny kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF. – Jeg ser med spenning fram til å ta fatt på en svært viktig jobb, sier Høymork. 

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Siv Cathrine Høymork

Siv Cathrine Høymork er ny kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF. Hun starter i jobben 14. november. Foto: Folkehelseinstituttet


- Særlig gled​er jeg meg til å bli kjent med helsetjenesten i nord. Gjennom mitt tidligere arbeid har jeg et svært godt inntrykk av det regionale helseforetaket. Nå får jeg anledning til å bli kjent med den utøvende helsetjenesten i landsdelen. Jeg vil bruke mye tid nå i starten på å besøke og bli kjent med sykehus, fagmiljøer og andre som jeg ser fram til å samarbeide med. Jeg regner først og fremt med å lære masse i begynnelsen og få nye bekjentskaper, sier Høymork.

Bred bakgrunn


Hun er i dag tilsatt som overlege på Oslo universitetssykehus og har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

- Jeg ble utdannet lege i 1990, er spesialist i anestesiologi fra 2000 og har størsteparten av min yrkeserfaring fra klinisk arbeid og klinisk forskning. Imidlertid ble jeg i økende grad opptatt av hvordan helsetjenesten fungerer på systemnivå. Bruker vi ressursene på de riktige områdene? Får vi tilstrekkelig helseeffekter ut av den enorme innsatsen vi gjør i helsetjenesten? Er det alltid hensynet til pasientens beste som gjør at vi utvikler – og utvider – nye behandlingstilbud, eller er det andre drivkrefter som påvirker helsetjenestetilbudet? Grublingene førte meg inn på det erfaringsbaserte masterstudiet i helseledelse og helseøkonomi i 2008 og videre til jobben som leder for sekretariatet for det nasjonale prioriteringsrådet. Det er en jobb jeg har hatt i nærmere fem år og har stortrivdes i. Jeg mener virkelig at jeg har hatt helseforvaltningens mest interessante og allsidige stilling. Så kom etter hvert lysten til å bidra i den utøvende helsetjenesten igjen – å «jobbe i virkeligheten», som jeg litt spissformulert har sagt noen ganger. Så akkurat nå – i skrivende stund – har jeg permisjon fra jobben som sekretariatsleder og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og er faktisk innom en jobb jeg har hatt tidligere, som helt menig overlege på Oslo universitetssykehus. Det er både trivelig og meningsfylt å bedøve pasienter igjen og få jobbe med så mange flotte, dedikerte fagpersoner. Lenge har jeg hevdet at alle ledere burde være innom klinikken med jamne mellomrom, og jeg har til fulle fått bekreftet at det er klokt og nyttig, sier Høymork.

Kvalitet er et vidt og kanskje utydelig begrep i helsetjenesten. Hvordan vil du arbeide med det?

- Jeg kjenner helsetjenesten fra ulike perspektiver, og jeg kjenner godt til hvordan det overordnede kvalitetsarbeidet er tuftet. Min erfaring er at selve begrepet kvalitet kan virke fremmed for mange klinikere. Jeg tror det blant annet skyldes at vi i for liten grad har klart å innlemme kliniske resultater i kvalitetsbegrepet. Til dels har vi lagt for mye vekt på ting som er enkelt å måle, som epikrisetid og andel korridorpasienter, framfor faktorer som virkelig betyr noe for behandlingsresultater. Ingen sykehusleger ville valgt behandlingssted ut fra epikrisetid, dersom man selv skulle opereres! Jeg ønsker å bidra til å forene dem som jobber med å måle og overvåke kvaliteten på helsetjenesten og dem som faktisk skaper kvaliteten. Medisinske kvalitetsregistrene må i mye større grad tas i bruk og utvikles til å bli nyttige verktøy i kvalitetsarbeidet. Jeg ser for øvrig virkelig fram til å gjøre meg bedre kjent med miljøet i SKDE, sier Høymork.​

Nyttig forskning


Kvalitet- og forskningsdirektøren vil ha det overordnede ansvaret for å iverksette den nylig vedtatte forskningsstrategien i Helse Nord.

- Jeg har egen erfaring med ulike typer forskning, hovedsakelig pasientnær klinisk forskning og sammenliknende effektforskning, men jeg har også brukt kvalitative tilnærminger. I prioriteringsrådet har jeg hatt gleden av å jobbe nært med Forskningsrådet om programmet «offentlig initierte kliniske studier», et program som har tatt sikte på å finansiere kliniske studier som på kort og mellomlang sikt skal gjøre helsetjenesten bedre og/eller mer kostnadseffektiv. Denne type «hverdagslige» studier, som jo kan ha nærmest umiddelbar nytte for mange pasienter, har det tradisjonelt ikke vært lett å få finansiert gjennom de vanlige kanalene. Jeg ser med glede at Helse Nord gjennom sin forskningsstrategi spesielt tar til orde for at nyttevurdering skal tillegges vekt på linje med kvalitetsvurdering i prosjekter som RHF-et finansierer, sier Høymork.

Hva motiverte deg til å søke stillingen?

- Først og fremst ønsker jeg nå å bruke min samlede kompetanse i den aktive, utøvende helsetjenesten. Jeg stortrives som tilbakevendt kliniker, men kjenner også dragning mot å ha en lederstilling igjen. Jeg trives med å lede og kunne jobbe gjennom andre. Ikke noe er mer tilfredsstillende enn når et helt lag har levert et godt stykke arbeid sammen! Og så gleder jeg meg til å bli kjent en landsdel som jeg har vært mye mindre i enn jeg hadde ønsket. Jeg er en skikkelig «søring» og må med skam bekjenne at jeg aldri har vært i Lofoten og heller ikke i Finnmark, sier Høymork, som skynder seg å legge til at hun har traversert hele Jiehkkevarri – i strålende midnattsol sammen med blant andre folk fra Troms turlag. Men det begynner å bli noen år siden, og hun gleder seg til å oppleve nordnorsk natur og skikkelig vær.   

Som kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF skal hun lede en avdeling på 10 personer. Hun overtar jobben etter Rune Sundset. Siv Cathrine Høymork har første arbeidsdag 14. november 2016.