logo

Høring: Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord

Helse Nord har hatt strategi for prehospitale tjenester 2022–2025 på høring.

Publisert 20.12.2021
Sist oppdatert 09.12.2022
Et par biler parkert på en våt vei ved trær og bygninger

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres innenfor det prehospitale området, og er en delstrategi til strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 .

Høringsfristen var 7. mars 2022.

Bil- og båtambulansetjenesten, sammen med den kommunale legevakttjenesten, er ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Med den vesentlige styrkingen som av luftambulansetjenesten i Nord-Norge de senere årene, må vi sikre at helheten i tilbudet blir ivaretatt ved at det er god nok kompetanse og kvalitet i alle leddene i de prehospitale tjenestene. Strategien blir et viktig verktøy for dette.

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 skal gi overordnede rammer og føringer for arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner der de også s
kal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus i samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde. Strategien følger også opp flere funn i Helsetilsynets rapport «Tilsyn med ambulanseflytjenesten» (2021).

Et viktig satsingsområde i strategien er mer standardisering mellom helseforetakene i regionen. Dette gjelder blant annet for prosedyrer, utstyr og fagutvikling. Ny teknologi og IKT-løsninger skal etter planen innføres i løpet av strategiperioden. Dette forventes å få stor betydning for kvalitet og utvikling av tjenestene og er et viktig virkemiddel for å få til mer standardisering. Vi skal også arbeide systematisk med å få til bedre prioritering og fordeling av luftambulanseressursene i Helse Nord – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske områder i regionen.

 

​Høringsutkast

Strategi for prehospitale tjenester 2022-2025 - til høring (PDF)

Vedlegg - Strategi for prehospitale tjenester (PDF)​