logo

Nytt behandlingstilbud for lettere psykisk lidelse

Helse Nord RHF har inngått avtaler med tre leverandører for kjøp av behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med arbeidsdeltakelse som mål. Tilbudet forutsetter ikke at pasientene er i et arbeidsforhold ved henvisningstidspunktet. 

Publisert 27.02.2018
Sist oppdatert 13.09.2018
Colourbox.com
Pasienter med psykiske lidelser som omfatter mild angst, mild depresjon og situasjonsbetinget psykisk ubalanse. Tilbudet avgrenses for eksempel mot alvorlige sinnslidelser (bl.a. psykoser) og kroniske tilstander, som utelukkes.

En del av Arbeid og helse

Tilbudet er en del av Arbeid og helse (tidligere Raskere tilbake). Ordningen retter seg mot personer som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, samt arbeidssøkere.

Tilbudet omfatter

  • pasienter som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV
  • pasienter med tilsvarende problematikk, og som vurderes å ha helsemessig nytte av tilbudet som ledd i å komme i arbeid
Tiltaket kan ikke benyttes forebyggende for personer som er helt arbeidsføre på henvisningstidspunktet.

Innhold i tilbudet
Pasienter kan delta i behandlingstilbudet i inntil 18 uker inklusiv utredning, regnet fra henvisningsdato. Antall timer med behandling skal ikke overstige 15.

Behandlingen skal foregå i form av individuell psykoterapeutisk samtaleterapi, og gjennomføres enten av psykiater, psykologspesialist eller psykolog.

Tilbudet omfatter individuell poliklinisk utredning, individuell poliklinisk behandling og individuell poliklinisk vedlikeholdsbehandling. Bruk av gruppemetodikk inngår ikke.

Behandlingen skal ta utgangspunkt i allerede eksisterende planer for pasienten, som for eksempel oppfølgingsplan fra arbeidsgiver eller aktivitetsplan utarbeidet i samarbeid med NAV.

Utredning, behandling og vedlikeholdsbehandling skal hver for seg avsluttes med en skriftlig sluttrapport. Epikrise sendes til sykmelder samme dag som tiltaket avsluttes med kopi til pasient.

De tre nye leverandørenere er 

  • Norsk arbeidshelse (Tromsø og Harstad)
  • Stamina Helse (Kirkenes, Hammerfest, Vadsø og Narvik)
  • Unicare Psykolog (Bodø)

Les mer om det nye tilbudet her