logo

Praksisstudier under koronapandemien

Koronapandemien gjør det vanskelig for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Nord. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid med universitetene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

Publisert 04.05.2020
Sist oppdatert 20.05.2020
Operasjonssykepleier

Som ledd i dette lanserer Helse Nord en veileder for praksisstudier under koronapandemien. Veilederen skal være klargjørende og til hjelp for både universitetene, foretakene og studentene selv.

Viktig balansegang

Sykehusene skal prioritere håndteringen av pasienter som er rammet av koronapandemien. Noen steder kan smittefare, lavere pasientgrunnlag eller mangel på kapasitet gjøre det vanskelig å ta inn og følge opp praksisstudenter. Samtidig må det legges til rette for at så mange studenter som mulig får gjennomført utdanningen uten unødige forsinkelser.

- I dialog med universitetene gjør vi tilpasninger i praksisstudiene for å unngå forsinkelser i utdanningsløpene så langt det er mulig, men vi går ikke på akkord med kvalitet og læringsutbytte, sier HR sjef i Helse Nord Anita Mentzoni-Einarsen.
Universitetene har fullmakt til å gjøre visse unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer under koronapandemien.

Mer informasjon om de nye reglene for praksis

Veileder i nytt terreng

Veilederen definerer tre ulike former for praksisstudier som kan iverksettes under pandemien. Ordinære praksisstudier er godt kjent for alle parter, mens tilrettelagt praksis og arbeidspraksis er helt nye varianter.

Tilrettelagt praksis vil i de fleste tilfeller bety ekstern veiledet praksis i helsetjenesten, men med noen tilpasninger. Nødvendige tiltak for å sikre at læringsutbyttet fastsatt i utdanningen oppnås i forsvarlig grad skal gjennomføres i tett samarbeid mellom tjenesten og universitetet. I noen tilfeller kan det også bety alternative læringsaktiviteter i deler av praksisperioden.

Arbeidspraksis innebærer at studentene gis midlertidig ansettelse i tjenesten og står til disposisjon for avdelingens ledelse på linje med øvrig helsepersonell knyttet til avdelingen. Studentene er da som ansatte medhjelpere å regne. Sisteårs-studenter kan også få midlertidig lisens og et mer selvstendig ansvar på tjenestestedet, se mer informasjon fra Helsedirektoratet. Hele eller deler av arbeidspraksisen kan godkjennes ved at en kan dokumentere at læringsutbytter er oppnådd.

Anita Mentzoni-Einarsen understreker at arbeidspraksis er siste utvei.

- Arbeidspraksis er et alternativ som først iverksettes når situasjonen tilsier at verken ordinær praksis eller tilrettelagt praksis er forsvarlig. Dette er en vurdering som foretak og universitetet skal gjøre sammen før studentene eventuelt får tilbud om ansettelse.

Klare ansvarsforhold

Universitetene og helseforetakene har samarbeidet tett i utviklingen av veilederen. Studentene har også vært representert. Veilederen har vært til behandling både i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning og i partenes egne besluttende organer.

- Det har vært viktig å sikre god forankring og klargjøre ansvarsforholdene. Derfor har vi også tatt inn et eget avsnitt i veilederen som beskriver hva universitetene, foretakene og studentene skal gjøre under de ulike formene for praksis, forklarer Anita Mentzoni-Einarsen. Hun understreker at veilederen gir rammene, men at gjennomføring av praksis under koronapandemien avtales lokalt mellom helseforetaket og universitetet.

- Det viktigste arbeidet gjøres lokalt. Universitet og foretak må i fellesskap vurdere handlingsrommet og finne lokale løsninger for å få gjennomført praksisstudier. Det er ulikt press på helsetjenestene i Nord-Norge. Noen steder gjennomføres praksisstudier på ordinær måte, andre steder er det full stans grunnet endringer i tjenesten. Det er mange hensyn som må tas og som best vurderes lokalt.

Last ned Veileder for praksisstudier og mobilisering av studenter til arbeid under koronapandemien (PDF)