logo

Regional gruppe skal undersøke bakterieutbrudd

Bakterien Pseudomonas aeruginosa er påvist hos pasienter ved tre sykehus i Helse Nord. En regional utbruddsgruppe skal kartlegge situasjonen.

Publisert 23.12.2021
Laboratoriedyrking av pseudomonas aeruginosa

Det ble i november kjent at tre alvorlig syke pasienter med covid-19 døde etter smitte av pseudomonas​ ved intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. Omfattende undersøkelser har nå avdekket smitte blant ytterlige fem pasienter: to ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik og to pasienter ved Nordlandssykehuset Bodø.

– Resultatene av undersøkelsene var klare tirsdag 21. desember, og det er ikke kjent felles knutepunkt mellom de pasientene som har påvist smitte. Derfor tar vi som utgangspunkt i videre arbeid at dette kan være et regionalt utbrudd, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Utbruddsgruppen som skal undersøke smittekilde og smitteveier vil bestå av medlemmer fra alle sykehusene i Helse Nord med bistand fra Folkehelseinstituttet.

Samme bakteriestamme

Analysene som er utført viser at bakteriene kommer fra samme stamme, noe som kan tyde på at det er snakk om et utbrudd fra en ukjent, felles smittekilde.

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, også i sykehusmiljø. Den forårsaker sjeldent sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og andre pasienter med svekket immunforsvar. Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernsrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Tiltak

Berørte avdelinger har iverksatt, og iverksetter, tiltak for å hindre smittespredning av bakterien. Eksempler på tiltak er jevnlig prøvetaking (screening) av inneliggende pasienter, omfattende miljøundersøkelser og gjennomgang av prosedyrer og smittevernrutiner. 

– Det er viktig å få oversikt over situasjonen med smittekilde og smitteveier. Dette kan ta tid, men det arbeides så raskt som mulig. Utbruddsgruppen har et omfattende og viktig arbeid foran seg, sier Tollåli. 

Utbruddet er varslet til Statens helsetilsyn, FHI, de øvrige regionale helseforetakene i landet og andre.

Kontakt for media

Fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli. Kontakt medievakt, tlf. 476 72 442.