logo Helse Nord

Samarbeider om samfunnsutviklingen i nord

Fylkeskommunene og Helse Nord er store samfunnsaktører i Nord-Norge. Sammen ønsker de å bidra i samfunnsutviklingen i landsdelen.

Publisert 01.06.2022
Bjørn Inge Mo, Renate Larsen, Tomas Norvoll


1. juni 2022 ble den nye samarbeidsavtalen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Helse Nord underskrevet. Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll, og styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, var samlet i Tromsø og fikk samarbeidsavtalen høytidelig signert.

Samfunnsutvikler

Fylkeskommunene har fått en sentral rolle som samfunnsutvikler, og Helse Nord er den største virksomheten i Nord-Norge. Sentralt i samarbeidsavtalen står nettopp det å bidra til utviklingen i landsdelen. Partene er enige om å samhandle om strategiske prosesser av betydning for samfunnsutviklingen.

– For å skape bo- og blilyst over hele regionen er et godt samarbeid med Helse Nord viktig. Som innbygger skal du ha tilgang til forsvarlig helsehjelp uansett hvor du bor i nord. Du skal ha tilgang til høyt spesialiserte helsetjenester og god beredskap. For meg er det viktig at vi styrker de kraftsentrene vi har, og da spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge, men også desentraliserer det vi kan, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo.

–  Helse Nord styrer den viktigste tjenesten for befolkningen i landsdelen. Det er av stor betydning at fylkeskommunene og Helse Nord kan samhandle om å utvikle Nord-Norge, sier fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll.

Områder i avtalen

​I tillegg til samhandling om strategiske prosesser, er følgende andre områder sentrale i samarbeidsavtalen:

 • personell, utdanning og kompetanseutvikling
 • samferdsel
 • folkehelse, psykisk helse og fysisk helse
 • forskning og innovasjon
 • nordområdesamarbeid
 • faste møteforum mellom partene

Sammen om helse i nord

– Helse Nords visjon er sammen om helse i nord. I det ligger at for vår landsdel er samarbeid med mange aktører, også de som er direkte utenfor helsetjenesten, en nøkkel for å lykkes i utviklingen av både helsetjenesten og landsdelen. Et slikt lagspill gir utvikling av helsetjenestene, god helseberedskap og bidrar i samfunnsutviklingen, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.


Samarbeidsavtale  

mellom Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune  

og Helse Nord RHF 

Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF har sammenfallende interesser og arbeidsoppgaver på flere områder.  

Fylkeskommunene har gjennom regionreformen fått et tydelig oppdrag som samfunnsutvikler. Dette krever politisk lederskap som tar initiativ og beslutter mål for utviklingen av regionen.  

Helse Nord RHFs virksomhet og styrets beslutninger har stor betydning for regional utvikling, og samarbeid og lagspill skal bidra til visjonen «sammen om helse i nord». 

Fylkeskommunene og Helse Nord har på hver sine områder særskilt ansvar for den samiske befolkningen. 

Informasjonsutveksling, kommunikasjon og samarbeid bidrar til gode løsninger. Partene er enige om at ansvaret for tjenester best kan ivaretas når synspunkter og innspill er innhentet i forkant av beslutninger.  

Samarbeidsavtalens hovedhensikt er å legge til rette for å ivareta involvering og samarbeid på relevante områder. 

​Faste møteforum 

​Kontaktmøter 

Kontaktmøter mellom ledelsene i fylkeskommunene og ledelsen i Helse Nord RHF avholdes årlig. Fra fylkeskommunene deltar representanter fra fylkesrådet med administrasjon. Fra Helse Nord RHF møter styreleder, adm. direktør og administrasjon. I kontaktmøtene orienterer partene blant annet om: 

 • ​utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
 • samfunnsutviklingen i Nord-Norge 
 • gjennomgang av status for arbeid med samarbeidsområdene i avtalen 
 • planer og strategier fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for tilgang og kvalitet på helsetjenester for befolkningen i landsdelen 
 • aktuelle saker 

​​Fylkesting 

Adm. direktør i Helse Nord RHF inviteres årlig til ett fylkesting for å presentere status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten. 

Styreseminarer 

Fylkesrådsleder og en administrativ representant fra hver fylkeskommune inviteres til Helse Nord RHFs seminarer for helseforetaksstyrene. 

Løpende dialog og høringer 

Saker av betydning tas opp mellom partene ved behov. 

Partene er høringsinstans i aktuelle høringer. Ved fastsetting av høringsfrister skal det tas hensyn til nødvendig tid for politisk behandling og styrebehandling. 

Fylkeskommunene og Helse Nord RHF orienterer og involverer hverandre i strategiske prosesser på en hensiktsmessig måte.

​Samarbeidsområder

Strategiske prosesser 

Fylkeskommunene og Helse Nord skal samhandle om strategiske prosesser av betydning for samfunnsutviklingen. 

Personell, utdanning og kompetanseutvikling 

​Helse Nord RHF og fylkeskommunene skal samhandle om endringer i utdanningstilbud av betydning for spesialisthelsetjenesten, før endelig behandling i fylkeskommunens styrende organer. Foretaksgruppen Helse Nord har som mål å tilby læreplasser på alle relevante fagområder, samt bidra til praksisplasser for høyere yrkesfaglig utdanning på relevante fagområder. 

Samferdsel 

​Fylkeskommunene og Helse Nord RHF skal samhandle for å ivareta pasientenes og Helse Nords transportbehov. Særlig relevante områder er kollektivtransport, arbeidet med FOT-ruter og transportberedskapen i regionen. 

Folkehelse, psykisk og fysisk helse 

Partene har begge oppgaver og ansvar for å legge til rette for bedre psykisk og fysisk helse og en helsefremmende samfunnsutvikling. Andelen unge i utenforskap er økende. Utenforskap vil si verken å være i utdanning, arbeid eller opplæring, og mange opplever å ha dårlig økonomi og helseutfordringer. Fylkeskommunene og Helse Nord RHF skal orientere, informere og samarbeide om tiltak innenfor disse områdene. 

​Forskning og innovasjon 

Helse Nord RHF og fylkeskommunene har en felles ambisjon om en stor og økende forskningsaktivitet i hele foretaksgruppen. Fylkeskommunen kan ta en rolle som FoU-partner i forskningsprosjekter, i tillegg til å bidra til å finansiere forprosjekter og kvalifiseringsprosjekter gjennom Regionale forskningsfond. Felles satsinger på forskning kan vurderes, og felles satsinger på innovasjon skal videreutvikles. 

Andre aktuelle områder for samarbeid er tilrettelegging for større strategiske prosjekter innen innovasjon, utvikling av innovasjon i innkjøp, helseklynger, samfinansiering og/eller fasilitere prosjekter med regional relevans som begge parter har samfunnsansvar for å ivareta.  

​Nordområdesamarbeid 

Helse Nord RHF og fylkeskommunene har oppgaver og ansvar knyttet til nordområdene. Partene skal holde hverandre orientert om aktiviteter i nordområdesamarbeidet og søke samarbeid der det er hensiktsmessig.

Gjennomføring 

Aktuelle samarbeidsprosjekter og behov for dialog i konkrete saker mellom Helse Nord RHF og en eller flere av fylkeskommunene, som ikke er forankret i gjeldende samarbeidsavtaler mellom partene, tas opp til separat vurdering og drøfting. 

Fylkeskommunene inngår direkte avtaler med helseforetakene innen aktuelle områder. Fylkeskommunene orienterer Helse Nord RHF om slike avtaler. 

Det etableres administrative samarbeidsstrukturer på ulike nivåer innenfor samarbeidsområder, med utgangspunkt i definerte kontaktpersoner.  Dato 1. juni 2022 

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder, Troms og Finnmark fylkeskommune

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder, Nordland fylkeskommune
 
​Renate Larsen, styreleder, Helse Nord RHF