logo Helse Nord

Sametinget og Helse Nord styrker samarbeidet

Sametinget og Helse Nord har i dag undertegnet en samarbeidsavtale som skal styrke medvirkningen i arbeidet med å videreutvikle helsetilbudet til den samiske befolkningen.

Publisert 10.03.2022
Silje Karine Muotka og Renate Larsen. Foto: Eirik Palm

Silje Karine Muotka og Renate Larsen. Foto: Eirik Palm

– Helse Nord ønsker et nært og godt samarbeid med Sametinget, for sammen å utvikle tilbudet til den samiske befolkningen. Jeg er glad for at vi er enige om en ny avtale der målet er å styrke dette samarbeidet ytterligere. Avtalen skal blant annet bidra til å sikre samisk representasjon og kompetanse i styrer, utvalg og arbeidsgrupper, sier styreleder Renate Larsen i Helse Nord RHF.

Sametinget og Helse Nord har felles forståelse om at et tjenestetilbud som er tilrettelagt pasientens språklige og kulturelle bakgrunn, er en forutsetning for likeverdige spesialisthelsetjenester.

Den nye samarbeidsavtalen er et bidrag i arbeidet for å gi den samiske befolkningen et tilbud om likeverdige spesialisthelsetjenester, og skal sørge for at samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester blir ivaretatt når beslutninger tas.

– For Sametinget er det svært viktig å sikre likeverdige helsetilbud til den samiske befolkningen. Helsetjenestene til den samiske befolkningen må ta hensyn til samisk kultur, historie, levesett og språk. Vi har som mål at samarbeidsavtalen skal bidra til nettopp dette, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.​

Hovedpunkter


Hovedpunktene i avtalen er:

  • Sametinget og Helse Nord RHF forplikter seg til et nært samarbeid, der partene har flere faste møter i løpet av året. Målet er at partene sammen skal være i forkant av ulike utfordringer og problemstillinger som omhandler spesialisthelsetjenester til det samiske folk
  • Sametinget skal inviteres til å gi innspill på kandidater til styrene i Helse Nord, for å sikre samisk representasjon.
  • Sametinget skal inviteres til å foreslå medlemmer til ulike grupper og råd i forbindelse med utredninger om utvikling av spesialisthelsetjenester, som påvirker spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
  • Sametinget og Helse Nord RHF skal arrangere konferanser om spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen hvert andre år, der målet er å fremme kvalitet og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten.
  • Ved starten av hver Sametingsperiode avvikles et felles møte mellom Sametingets politiske ledelse og styret i Helse Nord RHF, der status og spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen settes på dagsorden.
  • Det avvikles to årlige samarbeidsmøter mellom Sametinget og Helse Nord RHF. Et møte på politisk/styreledernivå og et administrativt møte på direktørnivå. I tillegg avvikles møter ved behov når en av partene ber om det.

– Gjennom godt lagspill, engasjement og kunnskaps- og tjenesteutvikling skal vi i nært samarbeid være en pådriver for å beholde og videreutvikle spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, sier styreleder Renate Larsen.

Samarbeidsavtalen gjelder for fire år fra signering. Avtalen kan sies opp i perioden. Oppsigelsen skal være skriftlig, og med en oppsigelsestid på tre måneder.​


Kontakt for media​


Sametinget: Liv Inger Somby, kommunikasjonssjef, tlf. 900 56 995

Helse Nord: Renate Larsen, styreleder, ring tlf. 476 72 442, Helse Nords medievakttelefon