logo

Stort engasjement for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Rekordmange sykehusansatte har deltatt i årets medarbeiderundersøkelse i Helse Nord.

Publisert 16.05.2018
Bilde av møte
Alle helseforetak i regionen har gjennomført medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Av 13 718 medarbeidere i Helse Nord som mottok undersøkelsen, var det 10 374 som svarte. Det er det høyeste antall deltakere noen sinne.

- Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å understøtte sykehusenes kontinuerlige arbeid med å bedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen, slik at både pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som har deltatt, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars H Vorland.

Arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS

ForBedring er en «sammensmeltning» av tidligere HMS-, pasientsikkerhets- og medarbeiderundersøkelser. 
- Vi vet at arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS henger sammen og påvirker hverandre. Den nye medarbeiderundersøkelsen hjelper oss til å se disse tre områdene samlet, sier HR sjef i Helse Nord RHF, Anita Mentzoni-Einarsen

Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i temaene engasjement, samarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, lederatferd, fysisk miljø og oppfølging. For hvert område skal deltakerne vurdere en påstand. Svaralternativer går fra «Helt enig» til Helt uenig». Resultatene presenteres som en skala hvor 0 er dårligst og 100 er best. Her er resultatet av årets medarbeiderundersøkelse:

Engasjement                         81
Teamarbeidsklima                 82
Arbeidsforhold                  53
Sikkerhetsklima                 79
Psykososialt arbeidsmiljø                 79
Opplevd lederatferd                 80
Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet 65
Fysisk miljø                         67
Oppfølging                         71

Undersøkelsen er laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til at sykehusene utvikler seg i riktig retning, til beste for både pasienter og ansatte. Nå arbeider helseforetakene med å følge opp medarbeiderundersøkelsen. 

- Alle enheter ved alle sykehus skal lage handlingsplaner med tiltak innen både bevarings- og forbedringsområder. Det er viktig at ansatte opplever at det nytter å si ifra, sier Mentzoni-Einarsen.

Trives på jobb

Temaet «Engasjement» måler om arbeidsoppgavene engasjerer, om ansatte opplever at de får utvikle seg, om de synes de får tilstrekkelig opplæring, og om de får konstruktive tilbakemeldinger på jobben de gjør. En av påstandene medarbeiderne skal ta stilling til er: «Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her». Påstanden oppnådde er skår på 86. Resultatene av undersøkelsen viser også at ansatte synes de forskjellige yrkesgruppene samarbeider godt og at de får støtte og hjelp fra kolleger når de trenger det.

- Det at at medarbeiderne er fornøyde, er bra for dem selv, for kollegene og for pasientene. Men selv om resultatene er gode, blir man aldri ferdig med å utvikle arbeidsmiljøet. Det å ha tiltak som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø, er like viktig som å ta tak i ting ser en ser utfordringer, sier Mentzoni-Einarsen.

Under samleoverskriften «Sikkerhetsklima» skal medarbeiderne blant annet vurdere om de opplever at de kan si fra om kritikkverdige forhold. Temaet oppnådde en samlet skår på 76. Medarbeiderne ga påstanden «Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her» en skår på 83.  Påstanden «Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem», fikk en skår på 78.

I temaet «Arbeidsforhold» får medarbeiderne spørsmål om arbeidsbelastning og ressurser. Resultatet viser at dette temaet får lavere skår enn de andre. «Arbeidsbelastningen min er for stor», oppnådde en skår på 47.

- Å arbeide et sted med høy akuttaktivitet er utfordrende, engasjerende og interessant, men har også noen mindre positive sider i form av arbeidspress. Der hvor resultatene viser utfordringer knyttet til dette, er det viktig at helseforetakene lager handlingsplaner med konkrete forbedringstiltak, sier Mentzoni-Einarsen.Fakta om undersøkelsen:

ForBedring er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet, samt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet med å utvikle undersøkelsen har pågått siden desember 2015. Undersøkelsen ble i 2016 testet ut på flere enheter ved Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus, St Olavs Hospital og Helse Førde, samt alle helseforetakene i Helse Nord.

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene besluttet i august 2017 at undersøkelsen ForBedring skulle gjennomføres i de fire regionene. I februar 2018 ble undersøkelsen sendt ut til 126 200 medarbeidere i alle helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller helseforetak. Samlet resultat for landet er klart i slutten av juni. 

Det er ikke mulig å sammenlikne resultatene av ForBedring med tidligere medarbeiderundersøkelser.