logo

Tillit, dialog og helhetstenking

Tillit dialog og helhetstenking er forutsetninger for å få til lagspill. Det var budskapet fra administrerende direktør Cecilie Daae, når hun åpnet Samarbeidskonferansen 2020. 

Publisert 20.02.2020
Samarbeidskonferansen

Deltakerne på samarbeidskonferansen i Bodø 19. februar, samlet ledelse, HR, tillitsvalgte og vernetjeneste ved helseforetakene i hele helseregionen. Tema for konferansen var «partssamarbeid om bærekraft og helsefremmende arbeidsmiljø».

Forutsetninger for lagspill

Administrerende direktør Cecilie Daae (Helse Nord RHF) åpnet konferansen med å klargjøre sin forståelse av hvilke forutsetninger som skal til for at man skal få til godt partssamarbeid og lagspill i helseregionen, og internt i helseforetakene. Hun var klar på at tillit, dialog og helhetstenking er viktige forutsetninger for å lykkes lagspill. Lagspill for å yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til befolkningen.

Hun fremhevet at tillit gjør man seg fortjent til, og bidrar til at man anerkjenner hverandres kompetanse og ferdigheter. Dialog kommer i stand ved at man etablerer arenaer og møteplasser, gjerne utenom de formelle, og på tvers av nivåer og institusjoner. Kombinerer man dette med å se mer helhetlig på sin egen rolle ved helseforetaket, har man et godt utgangspunkt for lagspill i spesialisthelsetjenesten.

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud

Det var nok nyttig for mange av deltakerne å følge presentasjonen til konserntillitsvalgte, hvor Sissel Alterskjær (UNIO) ledet gjennomgangen av arbeidsmåte, roller og oppgaver. Flere av de tillitsvalgte i salen uttrykte tilfredshet med å bli orientert om hvordan de konserntillitsvalgte jobbet, og på hvilken måte de fremmet arbeidstakeres syn i partssamarbeidet ved det regionale helseforetaket. Mange små og store saker får en bedre løsning etter at arbeidsgiver har drøftet saken med konserntillitsvalgte.

Eksempler på godt partssamarbeid

En sentral del av konferansen var flere presentasjoner fra helseforetakene, hvor man hadde lyktes godt med gode løsninger som kommer i stand etter godt partssamarbeid. Ett av eksemplene som ble presentert var hvilken prosess man hadde ved Nordlandssykehuset ved etableringen av bemanningssenteret. Der fikk tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund en sentral rolle i planleggingen og oppstarten av bemanningssenteret. Noe som bidro til at man fikk ned antall deltidsstillinger, kunne tilby flere heltidsstillinger, samt redusere innleie av sykepleiere. På mange måter en vinn-vinn-situasjon, ved at kostnadene ble holdt nede og at flere sykepleiere fikk større jobb-trygghet gjennom heltidsstillinger.

Arbeidet med Nasjonal helse og sykehusplan ble presentert av Helse- og Omsorgsdepartementet og Riksrevisjonen presenterte sin rapport om bemanningsutfordringer i spesialisthelsetjenesten. Før det helt avslutningsvis ble presentert status og tiltak om økonomisk bærekraft, ved eierdirektør Hilde Rolandsen (Helse Nord RHF) og viseadministrerende direktør Marit Lind (UNN HF).

Mer lagspill i regionen

HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen (Helse Nord RHF) uttrykte tilfredshet med gjennomføringen og det faglige innholdet i konferansen. 

– At vi skaper møteplasser som denne konferansen er helt i tråd med ambisjonene om å få til godt lagspill i regionen. Mitt ønske er at man lærer av hverandre og at dette kan bidra til tillit, dialog og enda mer helhetstenking, avslutter hun.