logo

Utvalg foreslår å beholde Helse Nord

Et flertall i Kvinnslandutvalget, som har vurdert det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, går inn for et fortsatt regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag.

Publisert 01.12.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland
– Jeg er særlig glad for at utvalget foreslår å beholde helseregionene og sikre beslutningsorganer på regionalt nivå. I nord har dette vært helt avgjørende for utviklingen av helsetilbudet de siste 30 årene, sier adm. direktør, Lars Vorland (bildet) i Helse Nord RHF i en kommentar til utvalgsinnstillingen.

En mann iført dress og briller


Utvalgets flertall mener at beslutningsorganer på regionnivået legger det beste grunnlaget for å videreføre prinsippet om regional planlegging og dimensjonering av spesialisthelsetjenesten. Å flytte beslutninger om inntektsfordeling, investeringer og funksjonsfordeling til nasjonalt nivå, innebærer en sentralisering av beslutninger og makt. Utvalgets mindretall på tre representanter vil ha et nasjonalt beslutningsnivå kombinert med mer selvstendige helseforetak. 

– Det er 16 år siden de første beslutninger om statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten ble gjort. Ingen organisering kan være hogd i stein. Derfor er det fornuftig å vurdere organiseringen. Formålet må alltid være å organisere seg slik at befolkningen får et best mulig tilbud, at ressursene brukes mest mulig fornuftig og at beslutningene kan treffes nært de det gjelder, understreker adm.direktør, Lars Vorland i Helse Nord RHF.

Hva med helseforetakene?

Halvparten av utvalget, inkludert lederen, støtter en modell der helseforetakene ikke lenger er selvstendige rettssubjekter. Dette vil klargjøre ansvarsforhold og legge til rette for mer effektive styrings- og beslutningslinjer. Den andre halvparten av utvalget går imot en slik endring, og mener den vil bidra til sentralisering av makt og beslutninger. Svekket lokal ledelse er et sannsynlig utfall, med negative konsekvenser for sykehusdrift og samhandling.

– Nå kommer denne saken til høring, og det er særlig viktig at lokale og regionale myndigheter engasjerer seg. Dette handler om framtida til nord-norsk spesialisthelsetjeneste. Hvordan vi skal kunne styre utviklingen av tilbudet til befolkningen, og hvordan sikre en samlet utvikling av helsetjenesten i regionen, sier Lars Vorland. 

Utvalget har også forslag om endring i eiendomsforvaltningen og styring og utvikling av IKT i helsetjenesten.


For ytterligere informasjon kontakt:
Siw Sandvik, kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF, tlf 94793075