logo

Tilskudd til rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser

​Helse Nord RHF delte i 2023 ut 250 000 kroner til organisasjoner for å styrke rådgivning og veiledning til befolkningen i Nord-Norge når det gjelder spiseforstyrrelser. 

Tiltak skal være rettet mot brukere og deres pårørende og skal være et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser.

Krav om rapportering:

Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt iht. krav fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.

Vesentlige endringer, herunder i beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 10.07.2023