logo Helse Nord

Personvern

Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger i Helse Nord RHF.

Om pasientopplysninger

Våre helseforetak (sykehus) samler inn og bruker mange opplysninger om deg som pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer), og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg registrerer sykehuset informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell, eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår på sykehuset. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. For at helseforetakene skal kunne hente inn informasjon om deg fra andre, kreves som hovedregel ditt samtykke.

Helseforetakene bruker informasjonen vi har lagret om deg til forskjellige formål. Først og fremst brukes informasjonen til å gi deg behandling for din tilstand eller sykdom. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon om deg, som er samlet inn i forbindelse med din behandling, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.

Helseforetakene henter også avidentifisert informasjon om deg i Helse Nords ledelsesinformasjonssystem. Formålet med dette er å sørge for at aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen. 

Helseforetakene mottar også informasjon om deg når du har kontakt med sykehuset uten at kontakten har behandling av din sykdom eller tilstand som formål. For eksempel ved klagesaker. Det blir også registrert inn et svært begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

Du har rett til innsyn i opplysninger sykehuset lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige, har du rett til å be om at de blir korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset.

Helseforetakene er forpliktet ved lov til å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan helseforetakene gjør dette. I tillegg får du informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med bruk av dine personopplysninger, hvilke lover som gjelder, og hvordan du kan komme i kontakt med sykehuset dersom du har spørsmål eller andre henvendelser.

Les mer her:

https://helsenorge.no/personvern

Helse Nord RHFs e-posttjeneste, postmottak@helse-nord.no, kan benyttes til enkle spørsmål. Spørsmål vedrørende personvern kan rettes til samme adresse.

Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling, eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak. Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. I noen tilfeller brukes e-post.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.


Helse Nord tilbyr pasienttjenester på helsenorge.no, blant annet innsyn i egen journal. Les på helsenorge.no om hvordan opplysninger i pasientjournalen din behandles på helsenorge.no. 

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientjournal

I henhold til personopplysningsloven skal helseforetakene vedlikeholde en offentlig fortegnelse over alle databehandlinger av personopplysninger. Sykehusenes personvernombud forvalter denne fortegnelsen. Slike databehandlinger omfatter personopplysninger om ansatte og pasienter. Databehandling som omfatter pasienter er i hovedsak pasientbehandling, kvalitetssikring, forskning og undervisning. Pasienter har rett til innsyn i opplysninger, og til å få korrigert feil.

Alle helseforetakene i Helse Nord har et personvernombud. Personvernombudet bidrar til at sykehuset:

 • informerer om hvilke personopplysninger som blir innsamlet inn og hvorfor.
 • holder oversikt over opplysningene som behandles, og hvor de behandles (protokoll).
 • gir innsyn til den opplysningene gjelder.
 • kontrollerer tilgangen til opplysningene.
 • ber om samtykke fra dem opplysningene gjelder før opplysningene blir samlet inn.
 • beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
 • vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
 • sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Dersom du har behov for å kontakte personvernombudet, kan du ta direkte kontakt med det aktuelle helseforetaket.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.

For ansatte i helsesektoren: Ved arbeidsrelaterte henvendelser forutsettes at du benytter din e-post-adresse hos arbeidsgiver, ikke privat e-post-adresse.

Helseforetakene benytter flere leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss for å understøtte behandlingsforløpet.

Vi er gjennom lovverket pålagt å føre oversikt over leverandører som behandler data på vegne av oss (protokoll). I Helse Nord er Helse Nord IKT hoveddriftsleverandør. En egen avtale mellom helseforetakene og Helse Nord IKT regulerer hvilken informasjon de har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

Som hovedregel kan sykehuset ikke utlevere dine opplysninger uten ditt samtykke. I noen tilfeller blir likevel opplysninger utlevert uten samtykke. Dette gjelder opplysninger til (ikke uttømmende liste):

Den registrertes arbeidsgiver i den grad opplysningene gjelder arbeidstakerens skikkethet til et bestemt arbeid eller oppdrag.

Forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke dersom forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten.

Kvalitetssikring. Dette gjelder oftest avdelinger ved sykehuset som har behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.

NAV. NAV har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jf. folketrygdloven § 21-4.

Nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende har rett til informasjon for å kunne ta avgjørelser på vegne av en slektning som selv ikke er i stand til å ta avgjørelsen. Nærmeste pårørende kan også få informasjon "dersom forholdene tilsier det", jf. Pasientrettighetsloven § 3-3.

Foresatte eller verge. Foresatte har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år, med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år, har foresatte en ubetinget rett til informasjon.

Nasjonale helseregistre. Helseforetakene er pålagt å utlevere informasjon til følgende registre:

 • Dødsårsaksregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
 • Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten
 • Register over svangerskapsavbrudd (abortregisteret)
 • Det sentrale tuberkuloseregisteret
 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
 • Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Reseptformidleren (sentral database i eResept)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
 • Kreftregisteret

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i dokumentene. Din henvendelse til Helse Nord RHF vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev eller e-post (som blir skrevet ut og registrert). Vi publiserer en liste over offentlige henvendelser på internett (postliste).

Helse Nord RHF håndterer imidlertid mye dokumentasjon som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette er for eksempel pasientinformasjon knyttet til pasientbehandling. Slike dokumenter blir unntatt offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Personopplysningsloven gir personvernombudet grunnlag til å tilrå kvalitetsstudier, helsetjenesteforskning og annen forskning som faller utenfor De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikks (REKs) mandat for å godkjenne forskningsstudier.

Pasientjournalloven skal sikre at behandling av helseopplysninger skjer på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet, ved at relevante og nødvendige opplysninger behandles på en rask og effektiv måte. Loven skal sikre at opplysninger blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.

Helseregisterloven skal bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Helsepersonelloven regulerer bruk av personopplysninger til kvalitetsregistre for å evaluere pasientbehandling ved sykehuset, og inneholder regler om helsepersonells taushetsplikt.

Helseforskningsloven regulerer bruk av personopplysninger til medisinsk og helsefaglig forskning.

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan sykehuset behandler saker. Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. Helse Nord RHF praktiserer meroffentlighet, det vil si at sykehuset så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige.

Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon.

Pasientrettighetsloven gir pasienten rett til informasjon om sin behandling, innsyn i journal og regulerer samtykke til helsehjelp.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

 

 

 

 

Journalister

Helse Nord RHF bruker et IKT-verktøy i arbeidet for å besvare mediehenvendelser. Når en journalist henvender seg, blir journalistens navn, arbeidssted, kontaktinformasjon og beskrivelse av henvendelsen, notert i denne oversikten. Opplysningene benyttes kun knyttet til den konkrete henvendelsen.


Sist oppdatert 31.01.2020