logo Helse Nord

Webinar om koordineringsordninger 2021

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 06.05.2022
Tromsø i blåtimen

Om Webinaret

Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet inviterer til to erfaringsseminarer med tema "koordineringsordninger og helhetlige forløp". Webinarene er en viderføring av nasjonalt erfaringsmøte for spesialisthelsetjenesten om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester, som nettverket arrangerte i august 2018 i Helsedirektoratets lokaler.

Målgruppe

Målgruppa for webinarene er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for koordineringsordninger, eller jobber med pasienter/brukere med langvarige og komplekse tjenestebehov. Vi inviterer også statsforvaltere, brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombudene og andre interessenter.

Formål

Formålet med webinarene er å bidra til likeverdige, helhetlige og koordinerte helsetjenester til brukere, med vekt på tilgang til ordningene koordinator og individuell plan. Vi legger opp til en gjennomgang av ordningene og erfaringer med disse; både suksesskriterier og utfordringer i arbeidet med å sikre bedre sammenheng, koordinering og overganger både innen og mellom tjenestenivåene for brukere og pasienter som har langvarige og komplekse tjenestebehov. Vi vil få presentert gode koordineringseksempler fra hele landet.​

​Du kan se webinarene fra 2021 i sin helhet her:

Se webinaret​