logo Helse Nord

Pasientrettigheter rehabilitering og habilitering

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du noen aktuelle rettigheter ved søknad om rehabilitering i privat institusjon.

Her har vi samlet noen av de viktigste rettighetene for pasienter som trenger rehabilitering og habilitering.

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak. Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager.

Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. Pasienter i Helse Nord kan også finne status for henvisningen ved å logge seg inn på "Min helse" på helsenorge.no.

Vurderingen får ett av følgende resultat:

  1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når rehabiliteringstilbudet seinest skal starte, og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet.
  2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten.

Les mer om henvisninger og henvisningsbehandling.

Dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, og på den fristen som er satt for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. Du kan også klage hvis du ikke får den rehabiliteringsinstitusjonen du ønsker. Du må sende skriftlig klage til Regional vurderingsenhet. Hvis Vurderingsenheten holder fast på sin vurdering, skal de sende klagen din videre til Fylkesmannen. Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde ha vært kjent med avgjørelsen. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg.

Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av legespesialist. Fastlegen/den legen som har henvist deg kan be om ny vurdering av henvisningen dersom du mener det er behov for det. Det innebærer at en ny spesialist vil vurdere søknaden (ditt behov for helsehjelp).

Dersom rehabiliteringsinstitusjonen oppdager at de ikke klarer å gi deg tilbud innen fristen, skal rehabiliteringsinstitusjonen kontakte HELFO pasientformidling umiddelbart. HELFO vil kontakte deg for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud. Rehabiliteringsinstitusjonen kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for taushetsplikt forhindrer det. Dette gjelder kun opplysninger som er nødvendige for at HELFO skal kunne finne et alternativt tilbud.

Hvis du ikke ønsker å få behandling et annet sted, kan du velge å fortsatt stå på venteliste ved den opprinnelige rehabiliteringsinstitusjonen. Ved spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 800 43 573 (800 HELSE).

Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Rehabilitering i forbindelse med yrkesskade eller krigsskade har ingen egenandel. . Informasjon om frikort og egenandeler kan du få på helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573 (800 HELSE). Egenandel ved privat rehabiliteringsinstitusjon inngår i egenandelstak 2

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra rehabiliteringsinstitusjonen. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser. 

Reiseregningsskjemaet finner du på pasientreiser.no. Husk å legge ved alle kvitteringer og bekreftelse på at du har vært til behandling. Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke kollektivtransport, må du kontakte den som henviste deg for å få rekvisisjon til annen transport. 

Mer informasjon om hva som skal til for å få dekket utgiftene, kan du få ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515 og på pasientreiser.no . Her finner du også informasjon om hvordan du kan levere reiseregningen elektronisk.

Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til rehabiliteringsinstitusjonen om dette i god tid.
Utgifter til tolken dekkes av helsetjenesten. 

Les mer om velg behandlingssted for rehabilitering

Du kan også ringe rådgiverne på Velg behandlingssted 800 41 004.

Pasient- og brukerombudet skal blant annet ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg med til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud, se helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 

Har du flere spørsmål om rehabilitering?

Har du spørsmål om rehabilitering og habilitering? Ring den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering på 800 300 61. Telefonen er åpen for pasienter, pårørende og helsepersonell.
Mer informasjon om pasientrettigheter på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde rehabilitering
Sist oppdatert 11.04.2018