logo Helse Nord

Regional overlegefunksjon innen habilitering

Habiliteringsseksjonen ved UNN gir medisinskfaglig bistand til alle habiliteringsavdelinger i Helse Nord. Det er opprettet en stilling som regional overlege for å ivareta denne funksjonen. 

​Habiliteringsseksjonen ved UNN ønsker å fordele regional bistand blant spesialister (både behandlere, leger og psykologer) ut fra den spesifikke kompetanse/erfaring den enkelte spesialist besitter.

Utgangspunkt:

​– Utvikle skreddersydd tilbud til lokale habil​​iteringsavdelinger/pasient og samarbeidspartnere: ulike samarbeidsformer.
– Vi skal ikke overta ansvaret fra lokale behandlere, men ønsker å samarbeide og ønsker å bistå.
– Pasient skal samtykke til kontakt/samarbeid.
– En (ikke anonym) henvendelse skal vises i pasientens journal.
– Effektivt når regional overlege på UNN får tilgang til pasientjournal i DIPS i de andre helseforetakene.

Samarbeidet kan f.eks. bestå av:
  • ”lavterskel” drøfting for å få tips eller råd
  • felles gjennomgang av journal
  • videokonferanse, dersom det ønskes en slags ’kvalitetssikring” i komplekse problemstillinger.
  • I noen tilfeller kan lege/psykolog/spesialist fra UNN bli med i et utrednings- eller behandlingsforløp i form av konsultasjon/utredning/drøfting lokalt.
  • I tilfeller der behovet er en ren tverrfaglig utredning kan en tenke seg at det er hensiktsmessig at pasienten kommer til Tromsø.

I tillegg til bistand i enkeltsaker ønsker vi å beskrive en del praktiske rutiner når det gjelder for eksempel medisinsk undersøkelse i habiliteringsforløpet. Dette skal sees i perspektiv av både nasjonale retningslinjer, fagnettverk innenfor habilitering i Helse Nord og sist, men ikke minst for at pasienter på ulike steder i regionen skal få samme type tilbud, både i form av utredning og behandling. Habiliteringsseksjonen ved UNN vil beskrive både fordeling av kompetanse blant leger/spesialister på UNN, samt planlegge og utvikle arbeidet på dette feltet fremover.

Henvisningsrutiner


Vennligst kontakt en av de tre overleger som er beskrevet i kontaktboksen til høyre - der kommer det også frem hva "henvisningen" må inneholde og saksgangen videre.


Sist oppdatert 07.11.2016