logo Helse Nord

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Et av Helse Nords rehabiliteringstilbud er tverrfaglige ambulerende rehabiliteringsteam. Dette er en oppsøkende tjeneste som blant annet skal bidra til tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers av profesjoner, etater og sektorer. 

Ambulante rehabiliteringsteam i Helse Nord vist på kart
Kart med oversikt over ART i Helse Nord.

​Det er totalt sju ambulante rehabiliteringsteam i Helse Nord, tilknyttet de fire helseforetakene. Virksomheten til ART-ene er forankret i Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Arbeidsoppgavene forutsetter at teamene er tverrfaglig sammensatt. Se lenke til mer informasjon om hvert team nederst i artikkelen. 

Kommunene har de siste årene overtatt flere oppgaver innen rehabilitering. Dette har medført større behov for at spesialisthelsetjenesten bistår pasientenes hjemkommuner med veiledning, oppfølging og spesialisert kompetanse. 
 
Målgruppen er personer med langvarige sammensatte rehabiliteringsbehov. 
Tiltakene retter seg også mot pårørende, nettverk på aktuelle arenaer, og involverte tjenesteytere. De ambulante teamene jobber blant annet for å skape gode og sammenhengende rehabiliteringsforløp for pasientene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
 
Ambulant rehabiliteringsteam kan bidra til å målrette og organisere arbeidet som skal gjøres lokalt gjennom utredning, kartlegging, faglige vurderinger, veiledning, diskusjoner, undervisning og opplæring. De kan tillegg være en informasjons- og ressursbase med kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringstilbud andre steder i landet. ART jobber for at voksne med funksjonsnedsettelser skal få et forutsigbart og koordinert tilbud. Teamet kan kobles inn når sammensatte problemstillinger krever godt samarbeid mellom flere ulike hjelpere, personen selv og pårørende. Utgangspunktet for rehabiliteringstilbudet er personens egne ønsker og mål.
 
Følg lenkene nedenfor for å se hvilket tilbud det enkelte ART har, og hvordan du kan ta kontakt og eventuelt bli henvist til ART i din region. 
 
 
 
De ambulante rehabiliteringsteamene i Nord-Norge har organisert seg i et regionalt nettverk for å ha et faglig fellesskap, drive fagutvikling, og derved sikre et best mulig tilbud til befolkningen.
 
Sist oppdatert 05.04.2024