logo

Hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade

Rehabiliteringstilbudene til pasienter med hjerneslag og traumatiske hjerneskader omfatter rehabiliteringen som starter etter akuttbehandlingen ved slagenheter i helseforetak (sykehus), intensiv trening lengre ute i pasientforløpet og ved langvarige/kroniske tilstander.

Sentrale senfølger for disse pasientene er svekket tale og kommunikasjonsevne, utfordringer knyttet til fungering i hverdagen eller sosial deltagelse.​ 

Pakkeforløp for oppfølgings- og rehabiliteringsfasen etter hjerneslag

Pakkeforløp for akuttfasen etter hjerneslag ble etablert i 2018, og omfattet tida fram til ankomst i slagenheten. 

En av de store utfordringene for å tilby slagrammede et godt pasientforløp, er imidlertid å identifisere det tilbudet som er til størst nytte etter utskrivning fra slagenheten, og at pasienten får tilbudet raskt etter at videre tilbud er bestemt. 

Pakkeforløp for oppfølgings- og rehabiliteringsfasen etter hjerneslag  ble implementert høsten 2019. Her gist det retningslinjer for forløpet både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten fram til 3 måneder etter hjerneslaget. 

Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. I tillegg til en konkret medisinskfaglig vurdering av behovet for utredning og behandling, skal det tas hensyn til pasientens ønsker og individuelle situasjon, som for eksempel alder, andre sykdommer og komplikasjoner. Les mer på Helsedirektoratets sider: 

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 19.05.2022