logo Helse Nord

Pasientens journaldokumenter

Helse Nord lanserer en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter i journalen din. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp. Tjenesten er under utprøving.

Colourbox.com
Dokumentdeling innebærer at det deles dokumenter via kjernejournal mellom helsepersonell på tvers av regioner, virksomheter og omsorgsnivåer. På den måten kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av hvor pasienten har mottatt helsehjelp. Målet er at det skal gi pasienten raskere og bedre helsehjelp. Andre viktige mål er at løsningen vil redusere administrativ byrde, øke pasientsikkerheten og styrke personvernet. 

På tampen av 2020 startet Helse Nord sin utprøving av deling av dokumenter i kjernejournal. Helse Nord har ett veldig godt samarbeid med Bodø Kommune og ble en naturlig samarbeidspartner for utprøving av samhandlingstjenesten. Med utgangspunkt i eget journalsystem og nasjonal Kjernejournal fikk leger og sykepleiere på legevakt, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Mørkved legesenter tilgang til ulike typer journaldokumenter fra alle sykehusene i Helse Nord. 

Tjenesten er svært godt tatt imot, og er noe som er etterspurt av helsepersonell. Dokumentdelinga har gjort samhandlinga mellom helsepersonell på tvers av virksomheter og omsorgsnivåer mer effektiv, og pasienter slipper med dette å gjenta sykehistorien sin til ulike behandlere. Når pasientenes journaldokumenter er enklere tilgjengelig blir beslutningsgrunnlaget bedre, det samme blir muligheten til å raskt danne seg et overblikk over sykdomshistorikk. 

I tillegg til en rekke positive erfaringer, har det også vist seg at det ennå er mye å jobbe med. Blant annet er informasjonen om dokumentdeling på helsenorge.no vanskelig å forstå for innbyggere. Det er for mye tekst, og det har vist seg å være utfordrende å finne frem til ulike personverninnstillinger og forstå konsekvensen av de ulike valgalternativene. Dette er områder som prosjektet sammen med nasjonale aktører vil jobbe for å forbedre. 

Utprøvinga har vært en del av et nasjonalt prosjekt, ledet av Norsk helsenett, og med Helse Sør-Øst som nasjonal hovedsamarbeidspartner. Oslo Universitetssykehus startet også sin utprøving i 2020.  

Dette skjer videre:

Per mars 2023 arbeides det for med realisering av nødvendige rammer for tjenesten hos NHN, Helse Nord og HSØ. Dette er blant annet bruksvilkår, forvaltningsprosesser, kommunikasjon og teknisk støtte. 

Det overordnede målet er innføring av tjenesten med i løpet av 2023.

Arbeidet med innføring av dokumentdeling vil kreve ett ett arbeid med leveranser i flere steg. 

Steg 1 – Medio ​​2023

  • Produksjonsetting av tjenesten
  • Deling av dokumentliste (liste over tilgjengelige dokumenter) til alle med tilgang til Kjernejournal
  • Deling av journalinnhold til fastleger/allmennleger basert på sjekk mot fastlegeregister

Steg 2 – ​Ultimo 2023

  • Deling av journalinnhold mellom helseregioner (Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest)
  • Forbedret deling til primærhelsetjenesten i samarbeid med Bodø kommune.
  • Grunnlag for deling til kommunesektoren generelt.

Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert 30.03.2023