logo Helse Nord

Et år med dokumentdeling – slik har det gått

I snart et år har dokumentdeling vært prøvd ut blant helsepersonell i Bodø kommune. Erfaringa viser at det både gir raskere tilgang til relevant informasjon, bedrer samhandlingen og øker pasientsikkerheten. 

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 24.05.2024
illustrasjonsfoto av helsepersonell i arbeid på kontor
I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» ikke sammen. Denne samhandlingstjenesten skal gjøre deler av sykehusjournalen tilgjengelig for helsepersonell også utenfor sykehuset. Dette er en tjeneste som har vært svært etterspurt blant helsepersonell over tid.

Målet er raskere, bedre og sikrere helsehjelp. 

På tampen av 2020 startet Helse Nord sin utprøving av deling av dokumenter i kjernejournal. Helse Nord har ett veldig godt samarbeid med Bodø Kommune og ble en naturlig samarbeidspartner for utprøving av samhandlingstjenesten. Med utgangspunkt i eget journalsystem og nasjonal Kjernejournal fikk leger og sykepleiere på legevakt, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Mørkved legesenter tilgang til ulike typer journaldokumenter fra alle sykehusene i Helse Nord.  

Underveis i utprøvinga mottok helsepersonell som deltok en spørreundersøkelse og det ble gjennomført intervjuer, og noen av hovedfunnene er: 

 • Tjenesten er svært godt tatt imot. Helsepersonell forteller at de har savnet en tjeneste som gir digital tilgang til pasientens viktigste journaldokumenter og at pasientene forventer at de har tilgang til nødvendige pasientjournaler.  
 • Samhandlinga mellom helsepersonell på tvers av virksomheter og omsorgsnivåer blir mer effektiv med dokumentdeling. 
 • Pasientene slipper å måtte gjenta sykehistorien sin til ulike behandlere. 
 • Når pasientenes journaldokumenter er enklere tilgjengelig blir beslutningsgrunnlaget bedre, det samme blir muligheten til å raskt danne seg et overblikk over sykdomshistorikk. 

I tillegg til en rekke positive erfaringer, har det også vist seg at det ennå er mye å jobbe med. Blant annet er informasjonen om dokumentdeling på helsenorge.no vanskelig å forstå for innbyggere. Det er for mye tekst, og det har vist seg å være utfordrende å finne frem til ulike personverninnstillinger og forstå konsekvensen av de ulike valgalternativene. Dette er områder som prosjektet sammen med nasjonale aktører vil jobbe for å forbedre. 
 
 
Utprøvinga har vært en del av et nasjonalt prosjekt, ledet av Norsk helsenett, og med Helse Sør-Øst som nasjonal hovedsamarbeidspartner. Oslo Universitetssykehus startet også sin utprøving i 2020. Dokumentdeling skal bli en del av Norsk Helsenetts tjenestetilbud før innføring.

 

​Dette s​​kjer videre:

 • Inntil videre er dokumentdelingstjenesten i prøvedrift. Det arbeides med å avklare og løse gjenstående utfordringer omkring hjemmelsgrunnlaget for utlevering av helseinformasjon, avtaleregulering mellom aktørene og ansvar i informasjonskjeden. 
 • Forvaltning nasjonalt og pasientenes kontaktpunkter er sentrale områder som må være på plass for å sikre at pasienten enkelt kan få svar på oppslag som en er usikker på. 
 • Sektoren jobber for at fastleger skal få tilgang til tjenesten i løpet av vinteren 2022. Legevakter og kommunal akutt døgnenhet (KAD) kan få tilgang i løpet av 2022.

Ofte stilte spørsmål:

 
 • Hvi​​lke journaldokumenter vil vises i kjernejournal?
  I pr​øveperioden er det dokumenter i kategorien epikriser, sammenfatninger, prøvesvar, henvisninger og billedundersøkelser som deles. Dette er regulert i kjernejournalforskriften.
 • K​an pasienten se hvem som har lest journaldokumentene?
  Pasienter kan enkelt se hvem som har gjort oppslag i oppslag i kjernejournalen ved å logge seg på Helsenorge. Pasienter vil fremdeles lese journaldokumentene sine på Helsenorge, mens helsepersonell nå får tilgang til dokumentene via kjernejournal når det er relevant for behandlingssituasjonen.   
 • Kan pasienten sperre for deling i kjernejournal? ​
  Pasientene kan også enkelt begrense eller sperre tilgang til at helsepersonell utenfor sykehusene kan se journaldokumenter via kjernejournal. Mer informasjon om begrensning og sperring på Helsenorge. 

​​Det blir blokkert for innsyn i journaldokumentene til pasienter som allerede har reservert seg mot visning av besøkshistorikk i kjernejournal. Pasienten må selv oppheve reservasjonen for at helsepersonell utenfor sykehusene i Helse Nord skal få innsyn i journaldokumentene.


 

Mer informasjon om dokumentdeling i kjer​nejournal