logo Helse Nord

Har tatt første steg mot én virtuell pasientjournal: - Dette er historisk!

Tirsdag 13. juni klokka 12 ble tjenesten pasientens journaldokumenter satt i produksjon. Det markerer en historisk overgang for helsetjenesten i nord.

Publisert 26.06.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
En bredt sammensatt gruppe i Helse Nord har jobbet med prosjektet, som nå er tatt i bruk ved alle sykehusene i Nord-Norge. Foto: Kine Moxness Sandnes, Helse Nord IKT

- Dette er starten på den nasjonale pasientjournalen hvor journaldokumenter deles mellom helseforetak i andre helseregioner og mellom helsenivåene. Vårt første steg mot realiseringen av «én innbygger, én journal», der vi deler data og journaldokumenter nasjonalt, sier prosjekteier Bjørn Nilsen.

«Én innbygger, én journal» omtales i stortingsmeldinga fra 2012 der regjeringa klargjør målene og viser retninga for IKT-utviklinga i helse- og omsorgssektoren. Målet er bedre helsetjenester for innbyggere. Det er dette prosjektet “dokumentdeling i kjernejournal”, som nå altså heter “pasientens journaldokumenter”, har jobbet for.

Prosjektet har hatt ett svært tett samarbeid med alle våre helseforetak og Helse Nord IKT i arbeidet. Det har over tid vært stor vilje til å jobbe frem gode og regionale løsninger som nå gjør at regionen har nådd denne milepælen. Det har også vært ett spesielt godt samarbeid mellom det regionale prosjektet, foretakene og Bodø kommune som har fått anledning til å teste og evaluere løsningen. I Bodø Kommune har legevakten, Sølvsuper Helse- og velferdssenter samt allmennleger fått nytte av tjenesten siden oppstarten i 2020.

Realisering av bedre informasjonsflyt mellom helsenivåene og mellom helseforetak skal bidra til en bedre og mer effektiv helsesektor.  Hvor aktiv bruk blant våre klinikere og ansatte i kommunene vil være målestokken på hvorvidt målene oppnås.   Her skal vi være lyttende, kontinuerlig forbedre og forenkle tilgangen til oppdatert klinisk informasjon til og fra våre viktigste samhandlingspartnere, oppsummerer Nilsen.    

Viktig milepæl

- Dette er en viktig milepæl, og veldig godt å se at endelig blir realisert. Helse Nord har over lang tid jobbet for bedre samhandling mellom primær og spesialisttjenesten, og det at vi nå realiserer «pasientens journaldokumenter» er ett svært stort steg ansatte i helsesektoren og våre pasienter.

Det sier Roger Slettli Nymo, prosjektleder for «dokumentdeling i kjernejournal». Over år har prosjektet vært jobbet med – og utsatt – og i midten av juni ble endelig steg 1 av tjenesten lansert.

Nylig var en stor del av prosjektgruppa samlet for å dele erfaringer og oppsummere arbeidet, og markere at tjenesten er satt i drift.

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale målet om «Én innbygger - én journal», og behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten, noe som støttes ved å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter. 

- At vi nå er i gang med dokumentdeling i kjernejournal i Helse Nord er historisk. Det er en viktig brikke i arbeidet med digitaliseringa av helsevesenet. Gjennom piloten fikk vi tidlig tilbakemelding på at dette er et verktøy som forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell, og som er med på å forbedre pasientbehandlinga blant annet ved at helsepersonell får ett bedre grunnlag for å vurdere hvilken behandling som skal gis. Deling av pasientens journaldokumenter i kjernejournal er til nytte for alle; både behandlere og pasienter, sier prosjektleder Nymo.

Alle sykehusene i nord er med

Alle de fire sykehusforetakene i Helse Nord, Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, er nå en del av tjenesten. For hver dag som går signerer flere og flere fastleger bruksvilkårene, som gir de tilgang til journaldokumenter fra helseforetakene Helse Nord. Det betyr at det per i dag er relativt få som bruker tjenesten, men i løpet av kort tid vil samtlige fastleger i Nord-Norge kunne få tilgang til relevante journaldokumenter fra sykehusene.

Pasientens journaldokumenter er en del av DIS-prosjektet i Helse Nord, og er en av flere digitale pasient- og samhandlingstjenester som er lansert de siste åra. Flere tjenester er på vei.

Tjenesten er nå overlevert til forvaltning i Helse Nord IKT, og skifter navn fra «dokumentdeling i kjernejournal» til «pasientens journaldokumenter».

Også Helse Sør-Øst lansert dokumentdeling i kjernejournal samtidig som Helse Nord. Dette innebærer at fastleger får tilgang til journaldokumenter også fra Helse Sør-Øst om sine pasienter. For Helse Nords helsepersonell innebærer dette at en gjennom Kjernejournal kan få tilgang til en liste over journaldokumenter som finnes i HSØ om pasienten.  De vil i løpet av steg 2 i prosjektet også kunne slå opp å lese i journaldokumenter direkte på sin PC. Prosjektet i Helse Nord jobber aktivt sammen med de andre helseregionene, Norsk Helsenett og direktoratet for e-helse i realiseringen av fremtidens samhandlingsløsninger. I løpet av høsten vil også Helse Vest ta i bruk tjenesten.