logo Helse Nord

Hvem skal ha tilgang til fremtidens pasientjournal/DIPS?

Arbeidet med fremtidens tilgangskontroll for samhandling mellom fastlege, sykehus og kommune, samt internt i spesialisthelsetjenesten er godt i gang.

Publisert 30.09.2013
Sist oppdatert 21.07.2016

Hvordan fremtidens tilgangskontroll på Arena skal organiseres må planlegges i detalj. I regi av FIKS-prosjektet EPJ Utvikling har arbeidsgruppa Autorisasjon fått ansvaret for å bidra i utviklingsarbeidet rundt tilgangsstyring. I den anledning ble det 24. og 25. september arrangert en workshop i DIPS sine lokaler i Bodø. Representanter fra helseforetakene, Helse Nord IKT, Helse Nord FIKS, Helse Vest og Helse Sør/Øst diskuterte under den todagers arbeidsøkten morgendagens løsning for samhandling mellom flere parter, i tillegg til den interne tilgangskontrollen i DIPS.

Under workshopens dag 1 var fokuset på endring av EPJ-standarden og de to nye lovene som for tida er ute på høring; «Pasientjournalloven» og «Helseregisterloven». Utfallet av lovforslaget er spennende ”mat” for Helse Nord FIKS ettersom det kan endre dagens muligheter for samarbeid om helseregistre. Forslag i Pasientjournalloven åpner for at to eller flere virksomheter kan samarbeide om behandlingsrettede helseregistre, under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Dette åpner for nye og spennende samarbeidsformer, og deling av informasjon mellom helseinstitusjoner.

Dag 2 så man på den ”interne” tilgangsstyringen i DIPS: Hvordan kan vi endre tilgangsstyringen for spesialisthelsetjenesten fra å være statisk til å bli mer prosesstøttende? Personell som samarbeider om pasientens behandling skal gis implisitt tilgang når de er en del av prosessen, uavhengig av hvilken avdeling pasienten er innlagt.

Etter to dager med mange interessante foredrag og scenarioer har DIPS et godt utgangspunkt for å jobbe videre med prosessorientert tilgangskontroll. Takk til alle som deltok på workshopen i Bodø!