logo Helse Nord

Rehabilitering i Nord-Norge - prosjektrapport

Helse Nord RHF skal utvikle rehabiliteringstjenestene i egne helseforetak og skal høsten 2021 gjennomføre en anskaffelseskonkurranse for rehabiliteringstjenester fra eksterne tjenesteleverandører.  

Sett fra Helse Nord RHFs ståsted er rapporten et godt utgangspunkt for arbeidet både med å utvikle og avklare innholdet i rehabiliteringsfeltet i spesialisthelsetjenesten og i skjæringspunktet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det framstår imidlertid ikke som hensiktsmessig å gjøre det i form av en stor «masterplan» for hele Nord-Norge. Her er forholdene så forskjellig, med så mange aktører med ansvar,  at mye av det arbeidet må først og fremst skje i samarbeid mellom det enkelte helseforetak og kommunene. Her vil den nye samhandlingsarenaen, helsefellesskapene hvor det skal planlegges sammen, være svært velegnet på dette felt hvor både kommunene og sykehusene har store oppgaver.  

Med bakgrunn i rapporten, og øvrig kunnskap vil arbeidet om anskaffelsen høst 2021 omfatte følgende:

  • Rapporten brukes som grunnlag for videre utvikling av rehabiliteringstjenestene i Helse Nord, inkludert anskaffelseskonkurransen høsten 2021
  • Det gjennomføres dialogmøter med hvert helseforetak for å kartlegge/kvalitetssikre informasjon om innhold og omfang i rehabiliteringstjenestene og hvilke planer som foreligger.
  • Det utvikles et funksjonsdelingsnotat for rehabiliteringsfeltet om hvilke tjenester som skal ytes på hvilket nivå(omfang og innhold), forholdet mellom lokale og regionale funksjoner og hva som kan/bør løses ved bruk av/samarbeid med private rehabiliteringstjenester,.
  • Det lages et behovsnotat som grunnlag for anskaffelseskonkurransen


Sist oppdatert 23.04.2021