logo

Smittevernplan

Effektivt smittevern er en viktig faktor for å sikre gode pasientforløp og høy pasientsikkerhet i dagens helsevesen. Helse Nords smittevernplan for 2016–2020 (fagplan smittevern) skal bidra til dette arbeidet.

​Målene med smittevernarbeidet i Helse Nord er at pasientene skal være trygge og ikke utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus, og at det skal være god samhandling mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Sykehusene må derfor ha det grunnleggende smittevernet på plass.

Forlenget planperiode

Helse Nords smittevernplan og tuberkolosekontrollprogrammet skulle etter planen revideres i 2020. På grunn av koronapandemien er revisjonsarbeidet utsatt. Planperioden for smittevernplanen og tuberkoloseprogrammet gjelder inntil ny smittevernplan foreligger.

Dokumentene

Smittevernplan Helse Nord 2016–2020.pdf

Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av smittevernplan 2016–2020 Helse Nord, og disse ses i sammenheng og revideres parallelt.

Sist oppdatert 24.03.2023