logo Helse Nord

Vinner av forbedringsprisen våren 2024

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger hvert år, en på våren og en på høsten. Prisen deles ut for å skape oppmerksomhet rundt det viktige forbedringsarbeidet som gjøres i foretaksgruppen.

Siw Skår og Jann-Hårek Reinvik Lillevoll, Helse Nord RHF
Publisert 19.06.2024
Sist oppdatert 25.06.2024
pokal

Foto: colourbox.com

Kontinuerlig forbedring, drevet frem av lokale ledere og medarbeidere, er et av våre viktigste verktøy for utvikling av bedre pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø i tjenestene.

Til forbedringsprisens for våren 2024 mottok Helse Nord i alt 15 søknader.
Prisen og kr 200 000,- tildeles prosjektet «Riktig og optimalisert bruk av personalressurser ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning», Hjerte- og lungeklinikken, UNN.

Komiteen gir også hederlig omtale til forbedringsprosjektene «Et barnevennlig sykehus», Nordlandssykehuset, og «Tryggere spinalpunksjon», UNN.

Bakgrunn for prosjektet

Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning har over tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i avdelingen. Løsningen har tradisjonelt vært bruk av overtid for eget personell og innleie av intensivsykepleiere fra bemanningsbyrå – en løsning som på sikt både er kostbar og som i tillegg bidrar til økt belastning på de faste sykepleierne i avdelingen.

Høsten 2021 ble det etablert et forbedringsprosjekt med målsetning om mindre innleie av vikarer og bruk av overtid, uten at kvaliteten på sykepleien gikk ned.

Prosjektet ble gjennomført i tråd med føringer i Strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for Helse Nord 2023-2027, med bred involvering av de ansatte, og jevnlige evalueringer av innførte tiltak. For å måle resultatet av prosjektet er ressursbruk før og etter prosjektperioden sammenlignet.

God kvalitet i pasientbehandlingen og styrket fagkompetanse 
God kvalitet i pasientbehandlingen har vært det overordnede målet for arbeidet. Riktig sykepleiekompetanse og kontinuitet i personell som er involvert i behandlingen kan styrke pasientsikkerheten og redusere risiko for feilbehandling. Trygt personale som opplever en kultur hvor faglighet er satt på dagsordenen av erfarne lydhøre ledere har vært et viktig ledelsesfokus i arbeidet.

Flere tiltak

Tiltakene som er innført er delt i fire tiltakspakker som omfatter tiltak for å styrke faglig oppbygging og utvikling, nye rutiner og retningslinjer for vurdering av ressursbehov, økt oppgavedeling og styrket oppmerksomhet fra ledere på arbeidsmiljø og ressursbruk.

Resultater

Etter gjennomført forbedringsprosjekt er det påvist bedre utnyttelse av faglige ressurser i avdelingen, og bruk av vikarer og overtid for egne sykepleiere er redusert. Samlet budsjettavvik er redusert med 16,6 millioner kroner fra 2021 til 2023. Ved å sette søkelys på faglighet og riktig ressursbruk er antall stillingshjemler for sykepleiere redusert fra 85 til 77,5. Økt satsing på kompetansehevende tiltak i avdelingen har også medført at intensivberedskapen på nivå 2 og 3 er økt. 

Prosjektet er evaluert av sykepleiergruppen, som på tross av noen belastende enkeltepisoder har opplevd tiltakene som lite inngripende. Enhetslederne erfarer at koordinator tilpasser innleide sykepleieressurser bedre til pasientgrunnlaget, og at det er en felles forståelse av bemanningsbehov og hvordan ressursene best kan forvaltes.

Overføringsverdi

Det har vært stor interesse for arbeidet og prosjektgruppen har lagt frem arbeidet i avdelingsmøter, i direktørens ledergruppe sammen med ledergruppe fra andre foretak og i onsdagsmøte for foretaket. Det er planlagt å presentere arbeidet i lokale og nasjonale fora, og å skrive en fagartikkel hvor erfaringer deles.

– I overføringen anbefaler vi at totalpakken og ikke bare enkelttiltak overføres. Å ta de ansatte med i hele prosessen slik at de har eierskap til forbedringen er også erfart som viktig. Satsingen på faglighet og stabilisering av fast ansatte hvor bemanningsplaner er justert i samråd med de ansatte og hvor vikarkostnadene har gått ned har vært viktige suksessfaktorer, uttaler prosjektgruppa.

Hederlig omtale

Komiteen gir hederlig omtale til forbedringsprosjektene «Et barnevennlig sykehus», Nordlandssykehuset, og «Tryggere spinalpunksjon», UNN.