logo Helse Nord

Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Dette er nasjonale og regionale tjenester

  • ​Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

  • Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde. I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten. Nasjonale kompetansetjenester er etablert for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene og å levere dem så trygt som mulig, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innen en rimelig tidshorisont på 5-10 år.

  • Helse Nord har i tillegg ansvaret for etablerte regionale kompetansetjenester. De regionale helseforetakene kan etablere og avvikle regionale funksjoner og kompetansesentre. Regionale kompetansetjenester oppnevnes for en periode på fem år. Evaluering etter endt oppnevningsperiode består av en egenevaluering av oppnådde mål i perioden, samt vurdering av om det fortsatt er behov for kompetansetjenesten. Helse Nord RHF gjennomfører en helhetlig evaluering og vurderer om kompetansetjenesten skal videreføres eller avvikles.
  • De regionale helseforetakene kan årlig søke om å få etablere nasjonale tjenester. Det er Helsedirektoratet som fatter vedtak om etablering, lokalisering og avvikling av de nasjonale tjenestene. Alle tjenester skal rapportere årlig om virksomheten, som grunnlag for videreføring eller avvikling. 
Les mer om nasjonale tjenester på regjeringen.no
 

 

Helse Nord har ansvaret for følgende nasjonale tjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB)

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi 

SANKS (Samisk nasjonalt kom​petansesenter - psykisk helsevern og rus)

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Oversikt over flere nasjonale tjenester finnes blant annet på nettsidene til Oslo UniversitetssykehusHelse Vest og helsenorge.no (kompetansesentre for sjeldne diagnoser.

Regionale kompetansetjenester i Helse Nord

Kompetansesenter for arvelig kreft (KAK) (UNN)

Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (UNN)

Kompetansesenter i smittevern for Helse Nord (KORSN) (UNN)

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling (Lindring i Nord) (UNN) 

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (Nordlandssykehuset) 

Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse (Nordlandssykehuset)

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

RELIS - Legemiddelinformasjon i Nord-Norge 

RVTS Nord - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionsenter for døvblinde (døvblindesenteret) 

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)


Regionale behandlingstjenester i Helse Nord

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, barn og unge (RSS)

PIT (psykiatrisk innsatsteam) 

Regional behandling for OCD (tvangslidelser) for voksne 

Regional behandling for OCD (tvangslidelser) for barn og unge 

Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO)

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP), voksne Søke om å bli regionalt kompetansetjeneste:

For å styrke styring og kvalitet på regionale kompetansetjenester har Helse Nord RHF utarbeidet retningslinje for søknadsprosess, etablering, organisering og finansiering. 

Søknadsskjema og mer informasjon på Helse Nords intranett (krever innlogging)

Hva er nasjonale tjenester?

Det skilles mellom nasjonale kompetansetjenester og nasjonale behandlingstjenester. Nasjonale kompetansetjenester skal bidra til å sikre kvalitet i hele helsetjenesten gjennom kunnskap både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder. Nasjonale behandlingstjenester skal utvikle og heve kvaliteten på tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.
Les mer om nasjonale tjenester på regjeringen.no​
Et par kirurger i et rom
Sist oppdatert 31.01.2022