logo Helse Nord

Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

Publisert 24.09.2019
En mann og en kvinne som sitter ved et bord

​De sitter tett på diskusjonene og vurderingene som gjøres av en rekke fagfolk samt representanter for brukerne og tillitsvalgte/vernetjenesten ved de to helseforetakene. Nå jobber prosjektgruppen med å sluttføre rapporten. Den skal blant annet inneholde en anbefaling til det regionale helseforetaket om det er tilrådelig eller ikke å slå sammen Finnmarkssykehuset og UNN. Rapporten skal overleveres 30. oktober.

Hva er viktigst for dere ved å være med i denne utredningen?

- Vi syns det er viktig at våre betraktninger kommer frem, og at våre brukerstemmer blir hørt, sier Kirsti og Kjell Magne samstemt.

- Prosjektleder Liz Tandberg har ganske tidlig i prosessen besøkt oss i brukerutvalgene i Finnmarkssykehuset og UNN. Brukerutvalgene er derfor godt informert om prosessen, og kan bidra konkret til innholdet i rapporten. Det er tillitsvekkende. Med denne forankringen er jeg trygg på at jeg har brukerutvalget nokså enstemmig i ryggen. Jeg prater ikke bare for meg selv. Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset er ikke spesielt bekymret for pasientbehandlingen uansett hva som blir utfallet av denne utredningen. Vi tenker at pasientene vil bli ivaretatt uansett hvilken organisering sykehusene harsier leder i brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset, Kjell Magne Johansen.

Konkrete innspill

Kirsti Baardsen er leder av brukerutvalget ved UNN. Hun er enig med sin kollega fra Finnmarkssykehuset. Hun fremholder at brukerutvalgene også vil få mulighet til å mene noe om innholdet i utredningsrapporten, og de forslag som fremkommer når de skal jobbe med høringssvaret. Det gir muligheter for konkrete innspill og vurderinger fra brukernes ståsted.

- Halvveis i utredningen, hva sitter dere igjen med av ny kunnskap?

- Ut fra det vi har fått presentert av fakta og statistikk, ser det ut som vi har et bra tilbud til pasientene i Finnmark i dag. Kunnskap vi har fått fra blant andre Senter for klinisk dokumentasjon, viser at det ikke er noen store variasjoner i kvalitet.  Terje P. Hagen, instituttleder og professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo hadde en gjennomgang av internasjonal litteratur og studier, med eksempler fra USA, England og Norge. Erfaringene viser at det er lite å hente økonomisk på en sammenslåing med mindre man fysisk samlokaliserer eller gjennomfører større omorganiseringer av måten tilbudet gis på. I Finnmark er vi opptatt av at pasientene skal få best mulig behandling lokalt, i stedet for å bli sendt mellom flere sykehus i et enormt geografisk område, påpeker Kjell Magne Johansen.

Fordeler og ulemper

- Ser dere noen fordeler med en sammenslåing? Er det fremkommet noe som tilsier at det kan bli bedre for pasientene?

- All utvikling viser at vi får bedre systemer etter hvert, uavhengig av organisering. Det handler om innovasjon og utvikling knyttet til f.eks bruk av ny teknologi og nye behandlingsformer. Brukernes innfallsvinkel til en sammenslåing, er at dette må gi vesentlige gevinst for pasientene.  Forbedringsmuligheter som er drøftet, er for det meste forbedringer som kan og bør gjøres uavhengig av sammenslåing. Vi trenger altså ikke å lage en kjempestor sykehusorganisasjon for å forbedre pasientbehandlingen. Det kan gjøres mange grep som sannsynligvis kan fungere minst like godt ved å forsterke et samarbeid som i dag er veldig bra, mener Kjell Magne Johansen.

- Ser dere noen ulemper ved en sammenslåing? 

- Vi regner med at det ikke følger mer penger med en sammenslåing. Erfaringene fra innlemming av sykehusene i Harstad og Narvik i UNN, viser at det er veldig ressurskrevende, og at det tar minst 10 år før det er noenlunde normal drift over det hele. Vi frykter at en sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN vil gå ut over viktige oppgaver som pasientsikkerhet, utdanning, forskning og de ansattes arbeidsmiljø. Vi tenker at ressursene heller bør brukes til å styrke pasienttilbudet, og samarbeidet mellom sykehus og kommuner, sier brukerlederne.

Tvang vil møte motstand

Kirsti og Kjell Magne tror at en tvungen sammenslåing av de to nordligste helseforetakene vil skape sterk motstand i nord. 

- I ettervirkningene av en tvungen fylkessammenslåing, vil det være en brannfakkel i den nordligste regionen hvis man nok en gang skal tvinge frem en sammenslåing som folket er imot. Hvis befolkningen gang på gang opplever å få beslutninger trædd ned over hodet, skaper det motstand som kan bli langvarig. Sykehusdrift krever et lengre planleggingsperspektiv enn en politikerperiode på 4 år. Vi har ikke råd til å sjonglere med folks liv og helse. Politikerne må vite hva de gjør når det er pasientens helsetjeneste det handler om, sier Kirsti Baardsen og Kjell Magne Johansen.