logo Helse Nord
Colourbox.com

Lærling i Helse Nord

Alle helseforetakene i Helse Nord tilbyr lærlingeplasser innenfor flere fag. De to største er helsefagarbeider og ambulansefagarbeider. Noen av helseforetakene tilbyr også læreplasser innenfor IKT- og kontorfag.

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift eller organisasjon. Der får du både opplæring og praksis i et fag.

er offentlig godkjente lærebedrifter. Det betyr at de kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger.

Helseforetakene i Helse Nord kan tilby læreplasser innenfor følgende fag

Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ansatt lærlinger i helsearbeiderfaget innen somatikk, psykisk helse og rus. 

Stillingene som lærling i helsearbeiderfaget lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet mars/april med oppstart av læretid påfølgende høst. Lærlingetiden varer primært i to år. 

I løpet av læretiden skal lærlingene jobbe systematisk med å knytte teori til praksis, blant annet ved å jobbe skriftlig med dokumentasjon av praksis.

De som blir ansatt i våre helseforetak må være motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen læring.


Lurer du på hvordan det er å være helsefaglærling i sykehus?
Da burde du ta en titt på denne videoen (YouTube)

Ambulansefaget gir grunnlag for å gi akuttmedisinsk behandling og transport av pasienter. Flere av helseforetakene i Helse Nord ansetter årlig lærlinger i ambulansefaget.

Som lærling i ambulansefaget vil din opplæring være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. Opplæringen skal legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av daglige utfordringer i ambulansefaget.

Lærlingene følger samme turnus som veilederne sine. De har et to-årig lærlingeløp hvorav første del gjennomføres som 3.mann på bilen og får undervisning av fastpersonellet. Andre del av lærlingeperioden gjennomføres som 2. mann på bilen og har noenlunde samme status som vikarene. Ambulanselærlinger har en ganske omfattende teoretisk og praktisk læreplan de skal gjennom, så vi ønsker at du som lege lar lærlingen vår få praktisere og lære så mye som mulig.


Helse Nord IKT er Nord-Norges største IKT-bedrift og har lærlinger på flere arbeidssteder i Nord-Norge. Lærlingene jobber sammen om oppgaver og deloppgaver de får tildelt. De deltar også i prosjekter og andre driftsoppgaver. 

Les mer på Helse Nord IKTs nettsideLes mer om IKT-servicefag på utdanning.no

Helse Nord RHF har lærlinger innen kontorfaget.  Dine rettigheter og plikter som lærling

Som lærling er du ansatt med samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i Helse Nord har.  Du omfattes derfor på lik linje med andre arbeidstakere av hovedavtaler, overenskomstene og andre avtaler i Spekterområdet.

Som lærling omfattes du i tillegg av opplæringslova. Loven regulerer viktige forhold ved lærlingordningen. Her nevnes særlige plikter til lærlingen, krav til dokumentasjon og endring/heving av lærekontrakt.

Lærekontrakt og arbeidsavtale
Når det gjelder lærekontrakt og arbeidsavtale er det slik at du har en arbeidsavtale som følge av at du har lærekontrakt. I praksis vil det si at dersom du velger å si opp din lærekontrakt, eller denne blir brutt av andre årsaker, se opplæringslovens § 4-6, opphører også din arbeidsavtale med helseforetaket.

For å bli ansatt som lærling i helsearbeiderfaget i Helse Nord må du være motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen lærling. Det er krav til dokumentasjon gjennom hele læretiden og det er lærlingens eget ansvar å sørge for at dette følges. 

For å bli vurdert for ansettelse kreves det at du har:

 • Bestått alle fag fra videregående skole
 • Lite fravær fra skolen
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner i norsk
 • Lærlinger i Psykisk helse- og rusklinikken bør søker være over 21 år.

Krav til deg som lærling
Som lærling i Helse Nord har du ansvar for egen læring. Personalet på avdelingen du er ansatt i vil være dine medspillere, og veiledere vil ha et spesielt ansvar i forhold til å følge deg opp. Det er likevel du som skal lære. Det er viktig at du viser initiativ og deltar aktivt for å nå målene i læreplanen. Du må selv stå på for å få fullt utbytte av din læretid. Det er viktig at du samarbeider med de andre i avdelingen og at du selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som du kan lære av.

 • Du har et klart ansvar for din egen læring, og må yte en aktiv innsats
 • Møt opp på jobb til fastsatt tid og følg reglene på arbeidsplassen
 • Bidra til godt miljø på arbeidsplassen
 • Skaff deg oversikt over hvilke pasientgrupper dere har og hvilke arbeidsoppgaver som utføres på avdelingen din
 • Sett deg inn i målene i læreplanen. Ta gjerne initiativ til å gjøre dette sammen med din veileder
 • Du må dokumentere din opplæring i Fronter
 • Du skal underskrive og levere erklæring om taushetsplikt, samt levere bekreftelse på godkjent helseattest. Arbeidsgiver vil be deg om dette ved ansettelse, men er du i tvil om noe, bør du ta dette opp med nærmeste leder på avdelingen


Som lærling får du ett års fagarbeiderlønn (grunnlønn) fordelt over to år. Lønnen er satt ut i fra gjeldende tariffavtaler, og justeres fortløpende ved hvert lønnsoppgjør. Fagarbeiderlønn for lærling i helsearbeiderfaget er det samme som grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider.

I praksis kan man definere læretiden som opplæring og verdiskaping. Det vil da si at lærlingen får lønn for det som er verdiskapningsdelen. Mot slutten av læretiden vil naturlig nok verdiskapningen være betydelig større enn den vil være i starten av læretiden. Du vil derfor få minst lønn i starten av læretiden ettersom du da har mest opplæring, mens du på slutten av læretiden jobber mer selvstendig og dermed også mottar mer lønn.

Lønnsfordelingen over to år blir som følger:

 • 1.halvår 30% av full lønn
 • 2.halvår 40% av full lønn
 • 3. halvår 50% av full lønn
 • 4. halvår 80% av full lønn
I Helse Nord utbetales lønn den 12. hver mnd.

Som lærling i helsearbeiderfaget jobber du turnus. I begynnelsen av lærlingetiden vil dine vakter i stor grad være sammenfallende med vaktene til din(e) veileder(e). Når du er blitt bedre kjent i avdelingen og kjent med pasientgruppen, vil du få mer ansvar og dermed også en turnus der det forventes at du gradvis i større grad inngår i arbeidsgruppen.

Lærlingene i Helse Nord jobber helg- og høytidsdager på lik linje med andre ansatte. I så måte vil også lærlinger ha krav på å få utbetalt tillegg og/eller kompensasjonsfri på lik linje med andre ansatte.


 
Kontaktinformasjon

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplass på www.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar. Er du for sent ute? Sjekk med Fagopplæringskontor der du bor om de kan hjelpe deg.Ta kontakt med Veronica Jacobsen, regional fagansvarlig for helsefaglærlingene i Helse Nord
Telefon: 75534099
Mobil: 90586989

Hva er en lærling?

​​Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrevetter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.
Les mer om lærlinger på utdanning.no
Colourbox.com
Sist oppdatert 24.02.2023