logo Helse Nord

Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2023

Helse Nord har tildelt nærmere 100 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2023 etter utlysning i juni.

Publisert 02.12.2022
Illustrasjon forskningsmidler
Midlene fordeles slik: 

  • 28,2 millioner kroner til 44 nye prosjekter
  • 71,2 millioner kroner til pågående prosjekterI år har Helse Nord RHF flere midler til å finansiere nye forskningsprosjekter. Årsaken er færre bundne midler til pågående prosjekter. I tillegg til denne prosjektporteføljen finansieres mange forskningsstøttestillinger og strategiske tildelinger til større satsinger.

- Det er gledelig at styret i Helse Nord RHF prioriterer å opprettholde planlagt nivå for forskning- og innovasjonsbudsjett for 2023, og til og med øke det. Dette muliggjør realisering av forsknings- og innovasjonsstrategien, og målet om mer og bedre forskning som svarer på pasientenes og tjenestenes behov, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør i Helse Nord RHF.

​Flere studier innen psykisk helse og rus

Tildelingen støtter 14 ettårige prosjekter (startstipend, pilotprosjekter og liknende), og hele 30 flerårige prosjekter, hvorav 16 ph.d.-stipend og til sammen 7 postdoktor- og forskerstipend.  

- Tildelingen gir helseforetakene, universitetene og forskere i regionen mulighet til å frembringe ny kunnskap til pasientbehandling og helsetjenesten. Forskning er viktig for å rekruttere og beholde høykompetent personell, understreker Klæboe Nilsen. 

Tildelingen understøtter forskning innen Helse Nord RHFs prioriterte områder i forskningsstrategien, og målet om flere kliniske studier. 

- Det er særlig positivt at tildelingen i år omfatter flere studier innen psykisk helse og rus, sier Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i Helsefagavdelingen i Helse Nord RHF og leder av Tildelingsutvalget. 

- Tildelingsutvalget er godt fornøyd med årets tildeling som gir nye forskningsmidler til alle helseforetak som har søkt midler. Prosjektene omfatter alle prioriterte pasientgrupper, har god tematisk bredde, samt god fordeling mellom kjønn og ulike profesjoner hos prosjektledere og stipendmottakere, avslutter Finnsson og Klæboe Nilsen. 

Ny utlysning av forskningsmidler i desember

Helse Nord RHF vil snart åpne en ny utlysning av forskningsmidler. Denne gangen er det prosjektetableringsstøtte som lyses ut. Her kan det søkes om lønnsmidler eller driftsmidler for å kunne utforme, eller bidra inn i utforming av, en søknad som skal sendes til ekstern finansieringskilde. Formålet er å legge til rett for økt ekstern finansiering av klinisk forskning i regionen. Søknaden om prosjektetableringsstøtte må være forankret i et helseforetak eller SKDE. 

Aktuelle eksterne finansieringskilder kan for eksempel være KLINBEFORSK, Forskningsrådet eller EU. Mer informasjon kommer i den planlagte utlysningen. ​

  • Brev om tildeling sendes til forskningsansvarlig i løpet av desember. Brevet vil inneholde informasjon om tildelte midler og hvilke forpliktelser som er knyttet til bruk av midlene. I tillegg følger informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte. 
  • Brev om avslag sendes til søkeinstitusjon i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte. 
  • Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan søknadene fra egen institusjon er vurdert.
  • For spørsmål: send e-post til forskningsmidler@unn.no​ (sekretariatet for Helse Nord RHFs forskningsmidler)​​​​​