logo Helse Nord

Enstemmig vedtak i PCI-saken

Styret i Helse Nord RHF har enstemmig vedtatt å videreføre PCI-tilbudet i Bodø, mens ansatte overføres til UNN etter reglene om virksomhetsoverdragelse.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 19.06.2024
Noen få kvinner snakker i et rom
Styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit Lind under styremøtet i Helse Nord RHF 19. juni 2024.

Etter å ha vært gjenstad for mye oppmerksomhet de siste ukene, kom styrets konklusjon i styremøtet 19. juni. Styret slutter seg til administrasjonens forslag og viderfører PCI-tilbudet i Bodø, med virksomhetsoverdragelse av de ansatte.

– Jeg håper at fagmiljøet i Bodø nå legger alt som har vært bak seg, og innstiller seg på få dette til. Så ligger det et enormt ansvar på UNN, for å få det til. De får ansvar og myndighet. Fagmiljøene må fungere, sa styreleder Renate Larse i styremøtet.

Her kan du se styremøtet (YouTube)

Her finner du saksdokumentene

Styrets vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til administrerende direktørs vurdering av evalueringsrapporten Evaluering av invasivt kardiologitilbud i Helse Nord fra ekspertgruppen. Rapporten gir Helse Nord RHF et godt faglig grunnlag for viktige og nødvendige forbedringstiltak innen fagområdet.
  1. Invasiv kardiologi i Helse Nord skal være faglig, organisatorisk og administrativt samlet i ett senter, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Senteret skal ha to driftssteder, et døgnkontinuerlig senter lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, og et dagtilbud lokalisert ved Nordlandssykehuset HF.
  1. Personell som utfører PCI-virksomheten i Nordlandssykehuset HF i dag overføres fra Nordlandssykehuset til UNN etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i løpet av høsten 2024, og erfaringen man gjør seg etter iverksettelsen innen sommeren 2025
  1. Den organisatoriske endringen skal være iverksatt innen 1. januar 2025. 
  1. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å stadfeste vedtakspunkt 2, 3 og 4.
  1. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om å følge opp de faglige anbefalingene i evalueringsrapporten som gjelder kvalitet, pasientsikkerhet og nødvendig faglig utvikling for fagområdet.
  1. Andelen pasienter som får prehospital trombolyse i Helse Nord skal økes. Styret forventer at underliggende helseforetak intensiverer arbeidet med å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse og ber administrerende direktør prioritere en styrking av finansieringen av prosjektet Trygg akuttmedisin.
  1. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør følge opp at det blir gjort en vurdering av om dagens CT-undersøkelser av hjertets kransårer kan breddes ut til flere av sykehusforetakenes driftssteder.
  1. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om å legge fram en rapport om status for invasiv kardiologi i Helse Nord, innen utgangen av 2025, inkl. evaluering av driftsmodell med status for utvikling.

Protokolltilførsel til styresak 84-2024 - stemmeforklaring:

Det vises til protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte og -verneombud av 10. juni 2024, som følger:

Protokolltilførsel fra konsernverneombud (KVO):

Konsernverneombudet viser til forhistorien ved etablering av PCI i Nordlandssykehuset samt risikovurdering gjennomført i 2017. 

Det er viktig å understreke at vernetjenesten forholder seg utelukkende til de ansattes forsvarlige arbeidsmiljø. Det vises i saken til AML kap. 16 hvor Helse Nord skal igangsette en virksomhetsoverdragelse, og at de ansatte i NLSH skal fusjoneres

under ledelse i UNN. Med tanke på samarbeidsutfordringene som har vært og til dels eksisterer enda ytres det stor bekymring fra konsernverneombudet på hvilken måte dette skal ivaretas fremover! 

Helse Nord har ikke i saksgrunnlaget vist til hvordan denne utfordringen skal imøtekommes og heller ikke hvordan det forventes at fremtidig arbeidsgiver (UNN) skal imøtekomme denne utfordringen. Dette er i henhold til AML kap 16 lovens formål 1-1 punkt C sannsynlige sosiale følger som vil oppstå ved denne konkrete virksomhetsoverdragelsen. Det vil derfor være naturlig å få disse forholdene konkretisert slik at ansatte ivaretas i henhold til AML intensjon om fult forsvarlig arbeidsmiljø. Når en virksomhetsoverdragelse viser til samarbeidsutfordringer mellom fagmiljøene burde det vært selvsagt at en dokumentasjon i form av risiko- og sårbarhetsanalyse fulgte saksgrunnlaget. Konsernverneombudet i Helse Nord ytrer derfor bekymringer for negative sosiale følger i begge fagmiljøene som over tid kan redusere kvaliteten og ha en innvirkning på pasientsikkerheten. 

Protokolltilførsel fra konserntillitsvalgt (KTV):

KTV tar ekspertgruppas anbefaling og administrerende direktørs vedtaksforslag til orientering og støtter at PCI-tilbudet i Helse Nord ledes fra Universitetssykehuset slik det opprinnelig var tenkt i vedtak fra styret i Helse Nord RHF fra 2017 i betydningen “senter-satelitt”. KTV er, slik saksgrunnlaget fremstår, usikker på om den foreslåtte løsningen med virksomhetsoverdragelse er en realistisk og god løsning. 

Både ekspertgruppas rapport og de to helseforetakenes kommentarer på rapporten underbygger forståelsen av at samarbeidet mellom de to enheten er konfliktfylt og dysfunksjonelt. KTV frykter at det dårlige samarbeidsklimaet mellom enhetene kan være skadelig for pasientsikkerheten, for evnen til stabilisering og rekruttering, og for omdømmet til foretakene og til Helse Nord RHF. KTV påpeker at konflikthåndtering er en lederoppgave uavhengig av om uenigheten skyldes faglig uenighet, lokalisasjonskamper, eller personkonflikter. KTV påpeker på samme måte den enkelte ansatts plikt til å medvirke. KTV understreker at man ikke kan organisere seg bort fra arbeidskonflikter. 

Virksomhetsoverdragelse:

Drøftingsnotatet mangler redegjørelse for gjennomføring og konsekvenser av den foreslåtte løsningen. Siden personellet på PCI laben i Bodø i tillegg til arbeid knyttet til PCI-laben også utfører andre oppgaver i Nordlandssykehuset vil en virksomhetsoverdragelse bli ekstra komplisert og det vil være nødvendig å gjøre grundige vurderinger av denne løsningen fra flere ulike perspektiver. KTV understreker at en virksomhetsoverdragelse vil være særlig utfordrende for arbeidsmiljøet. Virksomhetsoverdragelse fremstår som en svært risikabel løsning i denne saken.

Andre kommentarer/innspill:

Ekspertgruppa anbefaler i sin rapport en økt innsats for å styrke kvalitetsparameteren “Tid til reperfusjon” (Trombolytisk behandling), og anbefaler økt satsning på CT koronar angiografi i regionen. Disse momentene er uavhengig av fremtidig organisering av det invasive kardiologitilbudet i regionen og KTV understreker at dette uansett utfall av denne saken er viktige satsningsområder fremover. 

KTV forstår det sånn at antallet hjerteinfarkt er nedadgående på landsbasis og også i nord (3-4% per år). Dette i kombinasjon med utbredelsen av pre-hospital trombolyse og økt bruk av CT-angio som også formodentlig vil redusere behovet må tas med i betraktning når man organiserer tilbudet fremover. 

Vedtaket må beskrive Helse Nord RHFs ansvar for overvåking/kontroll/revidering av de endringene som gjennomføres. 

Det bør allerede nå legges kriterier for evaluering med fokus på samarbeid, ressursbruk, etterlevelse trombolyse/CT-vedtak etc. 

Dokumentet bør si noe om de tilfeller der trombolyse ikke kan benyttes. 

KTV støtter for øvrig protokolltilførsel fra KVO.