logo Helse Nord

Faglig samarbeid, teknologi og samhandling preget ledersamlingen

- Det faglige samarbeidet mellom sykehusene må styrkes, samhandlingen med kommune må bli bedre og vi må satse mer på teknologi er hovedkonklusjonen etter ledersamlingen, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 07.09.2018
Sist oppdatert 21.09.2018
Lars Vorland

I to dager har 80 ledere fra de seks helseforetakene i Helse Nord vært samlet i Tromsø. Forbedring gjennom samarbeid er Helse Nords strategi, og det var også overskriften for et program som dekket mye av den komplekse hverdag medarbeidere og ledere står i.

Bedre samhandling 


Igjen var et av hovedtemaene samhandling om tilbudet til mennesker som trenger sykehusene ofte og som har mange, til dels alvorlige sykdommer. Samhandlingsreformen var et riktig initiativ, og vi må erkjenne at vi ikke har lykkes med å forbedre oss nok på dette feltet. Det er bra og nødvendig at ledere og politikere møtes, men vi har i liten grad kommet videre i det systematiske samarbeidet mellom de som står midt oppe i behandlingen. På akuttområdet derimot har vi lyktes med å skape et godt og forutsigbart system for mottak av pasienter med alvorlige skader. Hvorfor får vi det ikke godt nok til når det gjelder kronikere, eldre og skrøpelig som er på sykehus ofte? I respekt både for pasienter og system må bedring av tilbudet til disse pasientene bli ett av våre viktigste mål.

Forbered dere på at det blir mindre penger, at dere må løse oppgavene med færre hender og at kravene til kvalitet vil øke.

Gøran Roos

Teknologi endrer helsetjenesten


«Forbered dere på at det blir mindre penger, at dere må løse oppgavene med færre hender og at kravene til kvalitet vil øke.» Det var hovedbudskapet til Gøran Roos, en svensk australiabasert professor, som har vært rangert som en av de mest innflytelsesrike tenkere i verden. Hvordan teknologien forandrer helsetjenesten var hans tema. Her er vår store utfordring å ha den nødvendige kapasitet til å gjennomføre endringene i organisasjonen, måtene vi arbeider på, slik at mulighetene brukes og at det blir til det beste for pasienter og fagfolk. Roos kjenner internasjonal og norsk helsetjeneste godt og han understreket at vi her i nord har et unikt utgangspunkt for tidlig å ta i bruk ny teknologi. Med den satsingen som er gjort på en felles grunnmur har vi et bedre grunnlag enn de aller fleste. 

Fagrådene blir sentrale

 
Medisinen er mer og mer oppsplittet. Spesialiseringen fører til at flere og flere kan mer og mer på mindre og mindre områder. Ofte kan ikke alt løses på ett sykehus. Prøver og utredninger gjøres på forskjellige plasser av ulike fagfolk. Skal vi lykkes i en slik modell må utredning og behandling skje på en mest mulig lik måte. Røntgenbilder må tas med samme utstyr og etter samme retningslinjer. Alt som er gjort ett sted og dokumentert må være tilgjengelig for spesialisten på et annet sykehus. 

Derfor må vi ha møteplasser der fagfolkene skal bli enige om hvordan ting skal løses. Dette er det bare de som kan gjøre. Dermed unngår vi dobbeltarbeid, ressursene brukes effektivt og samarbeidet mellom fagmiljøer blir bedre. Vi skal styrke våre fagråd slik at fagfolkene gis mulighet til å bruke sin kompetanse sammen for å skape et enda bedre tilbud.  

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF