logo Helse Nord

Hva kan vi lære av DnB og Telenor?

Det spørsmålet stiller administrerende direktør Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

Publisert 06.05.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland

Hva som egentlig har skjedd i Telenors håndtering av relasjonen til Vimpelcom og i den såkalte DnB saken synes klarere etter som nye opplysninger kommer for en dag.

At noe og noen har sviktet synes klart, men  uansett hva vi måtte mene om sakens fakta er det ikke avgjørende for om vi skal kunne lære av sakene.

Problemstillingen alle vi med ansvar nå må stille oss er; kunne lignende svikt skjedd hos oss? Er det noe vi kan lære av dette selv om det skjer i virksomheter som opererer i kommersielle sektor der avkastning til aksjonærene er det fremste målet? 

​Loftsrydding

I disse og andre lignende saker er det interessant å merke seg et likhetstrekk etter at sakene blir kjent. Alle synes på forhånd å være fornøyd med de interne systemer de har, en god varslingskultur er på plass, de etiske reglene er oppdaterte og tilfredsstiller de standarder som gjelder.

Så viser det seg i de fleste virksomheter at når slikt skjer så blir det allikevel "loftsrydding". Interne rutiner og systemer gjennomgås, eksterne konsulenter hyres inn og store rapporter skrives både for å finne årsaker og for å avdekke evt. svikt i systemer.

Åpen og god dialog i sykehus

Dette må være ett av flere utgangspunkt for læring for mange av oss som mener vi har mye på plass. Derfor er det vi opplever nå, sammen med helseministerens budskap om å gjennomføre tiltak for en åpen og god dialog i sykehus, startpunktet for at vi setter temaet på dagsorden på en tydeligere måte i Helse Nord.

Vi har i varierende grad arbeidet godt med pasientsikkerhet og god dialog. Dette er et omfattende arbeid, det tar tid å utvikle systemer og kultur og vi er i gang, men vi kan bli bedre.

Derfor skal vi nå, sammen med folk fra helseforetakene, lage en tiltaksplan for åpen og god dialog i sykehusene våre. 

Hovedmålene er at det skal være trygt for pasientene, at det skal være åpenhet om det vi gjør og vi skal ha systemer for å lære av hverandre. Derfor er det så nødvendig at det meldes fra når noe som ikke burde skje allikevel skjer.

Selv om det er påregnelig at det av og til skjer uønskede hendelser så må kunnskapen gjøres kjent for andre. Det er forutsetningen for læring ut over eget fagmiljø.

​Tema i møte mellom ledere og medarbeidere

Dette handler om lederskap og medarbeiderskap, det handler om pasientsikkerhet, interne rutiner og systemer, varsling og det handler om ledelse. Dette skal være tema i hele Helse Nord framover.

I første omgang skal styrene for helseforetakene diskutere dette på sitt styreseminar 19-20. Mai. Dette blir også tema på den regionale leder- og samarbeidskonferansen i august.

På alle  arenaer hvor ledere og medarbeidere møtes skal dette være et naturlig punkt på dagsorden. Formålet med innsatsen er så absolutt ikke mer byråkrati og mer rapportering, men tvert imot bedre og tryggere pasientbehandling og en bedre arbeidshverdag.

Da er de ikke nok å ordne opp på kammerset. Enda bedre kvalitet, pasientsikkerhet, ressursbruk og gode arbeidsplasser. Derfor skal vi mobilisere til enda sterkere innsats.

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF​​​