logo Helse Nord

Nå skal pasientene møtes med klart språk

For å unngå manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner som følge av for dårlig kommunikasjon fra sykehusene, innføres pasientbrev hvor klart språk skal sørge for at pasienten er best mulig forberedt før oppmøte.

Publisert 16.12.2020
Sist oppdatert 21.12.2020
Skikkelse

Ikke alle pasienter har like lett for å forstå all kommunikasjon de mottar fra sykehusene, noe som igjen resulterer i at de kommer uforberedt til konsultasjon, eller i verste fall ikke møter. Mye av dette skyldes at brevene som i dag sendes til pasientene ikke er gode nok.

I løpet av 2021 skal helseforetakene i Helse Nord innføre nye pasientbrev. Disse brevene er utarbeidet i et nasjonalt prosjekt. Brevene er skrevet i klart språk og brukertestet på pasienter. Brev i et forståelig språk og som inneholder den mest relevante informasjonen for pasienten, vil redusere omfanget av oppklarende henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner på grunn av utilstrekkelige forberedelser knyttet til kommunikasjonssvikt. 

Omfattende jobb

– Det ligger mange gevinster i dette arbeidet. Foruten det aller viktigste som er å unngå uforberedte, eller pasienter som ikke møter til time, reduserer man volumet på antall brevmaler i databasen, vedlikeholdet av disse blir enklere, og det gjør det enklere for ansatte å opprette brev, sier rådgiver i Forvaltningssenter EPJ, Tone Perly Johansen. 

Delprosjektet «Innføring av digitale innkallingsbrev» har i det innledende arbeidet avdekket at en avgjørende faktor for å kunne gjennomføre innføring av digitale innkallingsbrev, er håndtering av vedlegg, og det er en omfattende jobb som må gjøres i hvert helseforetak. 

Første steg i implementeringen av de nye brevene er å få disse innført i DIPS Classic, for i andre steg å digitalisere dem i DIPS Arena slik at de kan sendes ut digitalt. 

Helse Nord RHF stiller krav til helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2021 at de nye brevene skal innføres. Samtidig er det viktig at mer pasientinformasjon digitaliseres, det vil si finnes på nettsidene til helseforetakene, slik at digitale brev kan lenke til digital informasjon. Korte og konsise brev, med lenker til mer informasjon, er en forutsetning for å innføre digitale innkallingsbrev på Helsenorge.

Også fysiske brev

Hvert helseforetak må sørge for at informasjonen som ligger ute på nettsidene er oppdatert og kan benyttes, enten som lenker i digitale innkallingsbrev, eller ved å kunne settes inn som fraser i «klart språk»-brev. Det er gjort en omfattende jobb i det nasjonale arbeidet som allerede er gjennomført, men det gjenstår likevel en stor jobb for å kunne ta dette i bruk i Helse Nord.

Brevet skal alltid komme fram til pasienten. For pasienter som ikke er aktive på Helsenorge, eller som ikke har valgt en digital postkasse, skal brevet formidles til fysisk postkasse. Informasjon som sendes til barn under 16 år, skal alltid komme frem til noen som bor på barnets folkeregistrerte adresse, enten via Helsenorge eller fysisk postkasse. 

I løpet av 2021

De regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk.

Forvaltningssenter EPJ (FSE) leder arbeidet med å innføre de nye «Klart språk»-brevene i Helse Nord. 

Det er ikke satt noen konkret dato for innføringen av dette, da systembytte til DIPS Arena og innføringen av elektronisk kurve (MetaVision) har prioritet. Men de nye pasientbrevene skal etter planen rulles ut i løpet av 2021.