logo Helse Nord

Ny evalueringsrapport om håndteringen av covid-19-pandemien

Brukerperspektivet var utgangspunktet da Helse Nord RHF gjorde en tredje evalueringsrapport om arbeidet med håndtering av covid-19-pandemien. Flere interessante læringspunkter ble avdekket.

Publisert 18.11.2021
covid 19 under lupen

​Evalueringsarbeidet har hatt tatt mål av seg til å vurdere hvordan Helse Nord RHF og foretaksgruppen i Helse Nord som beredskapsorganisasjoner, utøver ledelse og beredskapsarbeid for å ivareta sitt ansvar og samfunnsoppdrag under covid-19-pandemien.  

– Bakgrunnen for denne rapporten var et behov for å gjøre en evaluering med utgangspunkt i brukerperspektivet. Hvordan brukerne opplever spesialisthelsetjenestens håndtering av pandemien, er noe vi må ta lærdom av og bruke i det videre arbeidet med hvordan vi håndterer beredskapssituasjoner, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Kommunikasjonsarbeid

Av de forhold som rapporten belyser er hvordan sykehusene ga informasjon til pasientene, hvilke kanaler som ble benyttet og hvor lett tilgjengelig informasjon til pasienter har vært. Herunder informasjon om tjenestetilbudet under pandemien, pasienttransport og ledsagerfunksjon.

Evalueringen tar også til ordet for at sykehusene, som del av sitt kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid bør utføre hendelses- og situasjonsbaserte brukerundersøkelser og studier (f.eks. under en pandemi), for rask korrigering av negative forhold i tjenestetilbudet.

Sårbare pasientgrupper

Å fortsatt prioritere spesialisthelsetjenestetilbudet til sårbare og kritiske pasientgrupper ved vesentlige hendelser som påvirker driften, er ifølge evalueringsrapporten viktig. Særlig viktig er det å opprettholde behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling, dersom hendelser er langvarige.

Pårørende 

Evalueringsarbeidet har avdekket at det er et potensial for at det i større grad bør informeres og legges til rette for at pårørende kan få ivaretatt sine roller. Både som ledsagere og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom eller dødsleier. Også i perioder med strenge adgangsrestriksjoner.  

Bruk av videokonsultasjoner

Under pandemien vokste antall videokonsultasjoner raskt. Evalueringen viste at dette i hovedsak har vært positivt, sett fra en brukers perspektiv. Likevel kommer det frem at en bør prioritere å legge til rette for fysiske konsultasjoner for pasientgrupper hvor digitale løsninger ikke er egnet.

Informasjon om rehabiliteringstilbud, kan gjøres bedre. Samtidig peker rapporten på at det med fordel kan etableres beredskapsavtaler i forhold til ekstraordinære hendelser med aktuelle leverandører av rehabiliteringstjenester.


Utgangspunktet for evalueringen har vært:

• Forhold som er tatt opp i brukerutvalg og ungdomsråd.

• Erfaringer fra Pasient- og brukerombud i Nord-Norge.

• Resultatene fra brukerundersøkelser og forskningsartikler.

• Rapport om Sørge-for-ansvaret under koronapandemien–Senter for kliniskdokumentasjon og evaluering (SKDE).

I tillegg har NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien–Rapport fra Koronakommisjonen, samt Årsrapport 2020 fra Nasjonalt senter for e-helseforskning vært benyttet som et supplement til evalueringsgruppas vurderinger.


Les hele evalueringsrapporten (PDF)