logo Helse Nord

Ny nasjonal handlingsplan for samiske helsetjenester

25 år etter at det sist ble utarbeidet en nasjonal plan for helsetjenester til den samiske befolkningen, konkluderer strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» med at det nå er på tide med en ny.

Publisert 26.08.2020
En blå bygning med et skilt på døren

«Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.»

Slik lød oppdraget Helse Nord fikk gjennom oppdragsdokumentet i 2017. Nå blir et flunkende nytt strategidokumentet oversendt Helse- og omsorgsdepartementet med følgende prioriteringer:

 • Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
 • Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den samiske befolkningen.
 • I henhold til de regionale helseforetakenes sørge for ansvar bør det jobbes videre med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester. En videreutvikling av dagens organisering anbefales.

Styret i Helse Nord RHF stiller seg bak strategidokumentet. Styret behandlet strategien i styremøtet 26. august 2020 (se dokumenter i styresak 102-2020).

– Vi kjenner jo på et ekstra ansvar for dette arbeidet i Helse Nord, og det er veldig bra at vi går i front, sier styreleder Renate Larsen.

Strategidokument (norsk)

Strategidokument (nordsamisk)

Strategidokument (lulesamisk)

Strategidokument (sørsamisk)

Mange representert i arbeidet

Nasjonale helsemyndigheter er gjennom norske lover og folkeretten forpliktet til å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen, og sørge for at det samiske perspektivet ivaretas i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier.

Helse Nord RHF og Sametinget utarbeidet et felles prinsippdokument som dannet grunnlaget for det videre arbeidet. I henhold til prinsippdokumentet ble det utarbeidet et mandat til et nasjonalt prosjekt. Sametinget, alle landets regionale helseforetak, kommunesektorens organisasjon (KS), samiske fag- og forskningsmiljø, brukere og tillitsvalgte har vært representert i styrings- og prosjektgruppen.

– Vi har vært veldig opptatt av at dette skal være godt forankret i alle helseregioner, og at vi har involvert mange forskjellige interessenter i arbeidet med strategiplanen, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Tre hovedstrategier

Styringsgruppen hadde sitt første møte i juni 2018. Prosjektgruppen påbegynte sitt arbeid i desember 2018. Strategidokumentet ble ferdigstilt i februar 2020, og vedtatt av styringsgruppen i mars 2020. Tre hovedstrategier ble beskrevet:

 1. Strategi for overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester.
 2. Strategi for utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan for samiske helsetjenester som omfatter kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 3. Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.
 • Sikre og utvikle kompetanse om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten
 • Styrke og utvikle Sámi klinihkka og SANKS sin nasjonale funksjon
 • Utvikle samisk tolketjeneste til et nasjonalt tilbud på nord- sør- og lulesamisk
 • Opprette regionale og nasjonale samiske fag- og brukernettverk
 • Opprette samiske helseteam

Kreves betydelig kompetanseheving

Strategidokumentet konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud som er tilpasset samisk kultur, historie, levesett og språk. 

Det understrekes også at samene er en heterogen gruppe med ulike samiske språk, kultur, bosettingsområder og dermed ulike behov. Det vil derfor være vanskelig å se for seg at én type tilpasning av helsetjenestene vil være svaret på alle utfordringer for alle samiske befolkningsgrupper.

Gjennom økt kvalitet og kompetanse om samiske pasienters behov (tiltak i strategi 3), vil spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen i alle fire helseregioner styrkes. Tiltakene er gjennomførbare og kan igangsettes relativt raskt, konkluderer dokumentet.

– Det er viktig at alle tiltak som kan settes igang raskt faktisk settes i gang raskt, slik at vi slipper å havne i en situasjon hvor vi venter på at alt skal være klart før vi starter, sier Larsen.