logo Helse Nord

Nytt samarbeid styrker norsk helseberedskap

Saniteten i Forsvaret og spesialisthelsetjenesten møtes for å styrke helseberedskapen. – Vi er avhengig av at Forsvaret og saniteten ivaretar sårede i områder våre ressurser ikke kan være på grunn av sikkerhetssituasjonen. Dette er et gjensidig avhengighetsforhold, sier beredskapsdirektør i Helse Nord RHF, Jonny Brodersen. 

Publisert 09.08.2022
Illustrasjonsbilde fra nasjonal helseøvelse
Krigen i Ukraina viser oss hvor viktig det er at helsevesenet og den militære saniteten samarbeider og har felles planer for helsetjenestene i krig, sier seniorrådgiver Kamilla Haugsaasen Nordvang i Helsedirektoratet.

Som følge av en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, er behovet for å gjennomgå nasjonens beredskap synliggjort både i og utenfor Forsvaret. Like viktig som å styrke Forsvaret er det å styrke andre beredskapsaktører, særlig gjennom tverrsektorielt samarbeid og totalforsvaret.

Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle helsedelen av totalforsvaret. Forsvarets sanitet har derfor i vår også invitert til et nytt forum for beredskapsavdelingene i Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. 

Forumet har fått navnet Totalforsvarsarbeidsgruppe helse. ​


Les hele saken på forsvaret.no