logo Helse Nord

Pressemelding:

PCI-evalueringen overlevert Helse Nord RHF

Fredag 12. april fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset jamfør mandatet. 

Publisert 12.04.2024
En mann og en kvinne som håndhilser
Adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind, får overlevert PCI-evalueringen av Rune Wiseth, leder av den eksterne ekspertgruppen som har gjennomført evalueringen.

– Vi har forsøkt å svare ut det mandatet vi fikk så godt som mulig. Det har resultert i en omfattende rapport på nesten 50 sider. Det vil helt sikkert være ulike syn på rapporten og ulike syn på de anbefalinger vi kommer med, sier Rune Wiseth, lederen av den eksterne ekspertgruppa som har gjennomført evalueringen.  

En mann med briller
Rune Wiseth, leder av den eksterne ekspertgruppa, overleverte PCI-evalueringen 12. april.

–  Mitt råd er at alle som vil mene noe om organisering av invasiv kardiologi i Helse Nord, nå tar seg god tid til å lese rapporten. Rapporten er enstemmig, ekspertgruppa står samlet og det håper vi gir rapporten ekstra tyngde. Uansett hva vi anbefaler, er det Helse Nord som beslutter. Vi håper imidlertid at det arbeidet vi har gjort, kan være nyttig for Helse Nord når denne saken nå skal tas videre, sier Wiseth.

Når evalueringsrapporten nå er overlevert Helse Nord RHF, anses ekspertgruppens oppdrag som sluttført.  

Vil gjennomgå evalueringsrapporten grundig

– Jeg vil takke ekspertgruppa for den solide jobben de har gjort. Vi vil nå gjennomgå evalueringsrapporten grundig. Rapporten vil legges til grunn for en egen styresak hvor det skal tas stilling til hvordan PCI-tilbudet i regionen skal organiseres og gis fremover, sier Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord RHF.   

En kvinne som står foran et vindu
Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord RHF.


Helse Nord RHF vil ikke uttale seg om innholdet i evalueringsrapporten frem til saken er behandlet i styret. Det planlegges for styrebehandling av saken på styremøtet 29. mai.  

 

Fakta

  • I desember 2017 besluttet styret i Helse Nord RHF å styrke tilbudet til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord. Et av tiltakene var å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø med planlagt oppstart i 2019.  

  • Samtidig som at styret vedtok å opprette tilbudet ved Nordlandssykehuset i 2017, vedtok de også at det nye pasienttilbudet skulle evalueres.    
     
  • Våren 2023 ble det opprettet ei prosjektgruppe for å utarbeide et mandat for evalueringen. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra Helse Nord RHF, UNN og Nordlandssykehuset, samt av representanter fra regionalt brukerutvalg (RBU) og konserntillitsvalgte.

  • Prosjektgruppa har utarbeidet et mandat som beskriver at evalueringen skal gjennomføres av ei ekstern ekspertgruppe (altså fagpersoner fra andre helseregioner enn Helse Nord), samt en beskrivelse av hva evalueringen skal svare på. Medlemmer til ekspertgruppen er foreslått av UNN og Nordlandssykehuset. Mandatet er godkjent av styret i Helse Nord.

  • 12. april fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen.

 

Hele rapporten, mandatet og mer informasjon