logo Helse Nord

Styret i Helse Nord vedtok to sykehus på Helgeland

Styret i Helse Nord RHF anbefaler to sykehus på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen, sykehus i Mo i Rana og DMS i Brønnøysund.

Publisert 18.12.2019
Sist oppdatert 23.01.2020
Styret i Helse Nord behandlet saken om Helgelandssykehuset 18. desember 2019

Det er et enstemmig styre som har fattet vedtaket.

Det skal være akuttfunksjoner og fødeavdeling på begge sykehusene. Det distriktsmedisinske senteret (DMS) i Brønnøysund opprettholder fødestua. Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal være hovedsykehus.​

Styrets vedtak

Styrets vedtak er som følger:

Befolkningen på Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet for store pasientgrupper og når det haster, kombinert med funksjoner for hele Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø. 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen.

2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger:

a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.

Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen.

3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 

4. I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern.

5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 

6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 

7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig.

8. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Nord universitet om videreutvikling av sykepleierutdanningen på Helgeland slik at kapasiteten økes, rekrutteringen kan styrkes og praksisplassene i spesialisthelsetjenesten brukes til å utdanne sykepleiere. 

9. For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet slik at medisinerstudenter får gjennomført 5. og 6. år av utdanningen på Helgeland, etter modell fra Bodø og Hammerfest. 

10. Helgelandssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten til den sørsamiske befolkningen på Helgeland. Styret forventer at det legges til rette for et godt tilbud til den sørsamiske befolkningen i den nye strukturen.

- Være tydelig på hovedsykehus

- Det var viktig for styret å være tydelig på hvor hovedsykehuset skal være, samtidig som det er et godt tilbud ved sykehuset i Mo i Rana. Ledelsen og de fleste funksjoner for Helgeland skal være ved sykehuset i Sandnessjøen. Et hovedsykehus i Sandnessjøen gir best tilgjengelighet for Helgelands befolkning, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Det skal bygges nytt sykehus i Sandnessjøen.

Saken sendes nå videre til helse- og omsorgsminister, Bent Høie, som på nyåret skal endelig beslutte sykehusstrukturen på Helgeland.

Bakgrunnsinformasjon

Se saksdokumentene som var sendt til styret i styresak 137-2019: 

Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019Se strømmen av styremøtet på Helse Nords YouTube-kanal, inkludert en pressekonferanse