logo Helse Nord
En person som sitter ved et bord med rullestol og et bord med mat

Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjoner i Nord-Norge kan søke om tilskudd til aktiviteter i 2024 fra Helse Nord. Her finner du veiledning til hvordan du går frem. Søknadsfrist for ordningen er 10. januar 2024 klokken 14.00.

Formålet med Helse Nord RHFs tilskuddsordning til brukerorganisasjoner er å understøtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Dette gjelder både på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten (f.eks. helsefelleskap). 

Ordningen er i tillegg et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser.

Målgruppen for ordningen er pasientene i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og deres pårørende. Ideelle brukerorganisasjoner som drives av og for personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller deres pårørende kan søke. 

Søkerorganisasjonen skal være demokratisk organisert, ha valgt styre, og være registrert med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Organisasjonen må ha aktivitet i Nord-Norge, eller sannsynliggjøre at bruk av midlene kommer pasienter i landsdelen til gode.

Helse Nord vil som hovedregel prioritere støtte til organisasjoner som driver virksomhet og har registrert adresse i Nord-Norge.

Regions- og fylkeslag vil prioriteres dersom flere nivå fra samme organisasjon søker.

Organisasjoner som ikke er brukerorganisasjoner kan ikke søke om tilskudd.

Det kan søkes om inntil 250 000,- kroner i støtte til aktivitet per søkerorganisasjon.

Søknader om aktivitetstilskudd på områdene under vil bli prioritert i den rekkefølgen de står: 

A: Brukerorganisasjonenes rekruttering, opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter i helsetjenesten

Å involvere brukere og gi dem innflytelse er en forutsetning for god kvalitet. Det er bare de som mottar helsehjelp hos oss som kan si noe om hvordan de opplever å motta denne hjelpen. Helseforetakene har Brukerutvalg og Ungdomsråd samt brukerrepresentasjon i flere faste utvalg som for eksempel samarbeidsorgan i helsefelleskapene, Klinisk etisk komite (KEK), forskningsutvalget og overordnet kvalitetsutvalg. Brukerrepresentanter oppnevnes i alle aktuelle prosjekter og følges opp av Brukerutvalget. Også kommunene trenger brukerrepresentanter i vår felles helsetjeneste. 

Tilskudd kan søkes på egne rekrutterings- og opplæringstiltak (fysisk eller digitalt), men også deltakelse i kurs/opplæring i regi av andre. 

B: Brukerorganisasjonenes rekruttering, opplæring og oppfølging av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten

Likepersonsarbeid utgjør en betydelig ressurs for helse- og omsorgstjenestene. Likepersonsarbeid er organisert samhandling mellom mennesker med like erfaringer fra helsetjenesten. Målet med likepersonsarbeid er å gi støtte, veiledning og hjelp. Dette kan foregå på ulike måter, for eksempel gjennom gruppetilbud og pasientvertordninger i sykehus.

C: Brukerorganisasjonenes egne lærings- og mestringstiltak 

Det kan gis tilskudd til faglige kurs/opplæringstiltak knyttet til å mestre/leve med funksjonsnedsettelse og sykdom. Aktiviteten kan gjennomføres i egen regi, eller i samarbeid med andre. Tentativt faglig program/innhold må spesifiseres i søknaden. 

Tiltak fra punkter ovenfor som er rettet mot samiske pasienter og personer med flerkulturell bakgrunn, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), samt tiltak rettet mot barn og unge med langvarig behov for helsehjelp og deres familier vil kunne styrke søknaden. 

Samarbeid med andre organisasjoner, kommuner og helseforetak anses som positivt.

Søknader som er i tråd med oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, regional utviklingsplan, og strategi for Helse Nord RHF vil prioriteres.

Områder/aktivitet utover det som nevnes ovenfor støttes ikke, og du kan for eksempel ikke søke om støtte til:

 • Tilskudd til drift for å dekke kostnader som f.eks. innkjøp av utstyr, husleie o.l.
 • Ulønnet arbeidsinnsats
 • Aktiviteter som fullt ut er støttet økonomisk av søkerorganisasjonen eller andre parter.
 • Virksomhet rettet mot NAV eller andre organ som ikke er en del av helsetjenesten
 • Søknader/aktivitet som ikke viser til faglig innhold, og søknader/aktivitet som i hovedsak vurderes som sosiale tiltak kan dessverre ikke prioriteres

Helse Nord RHF vil normalt ikke kunne dekke hele kostnaden til aktivitet som organisasjonen søker om.

Det kan sendes én søknad per organisasjonsnummer. Søknadsskjema skal fylles ut på norsk, unntaksvis på engelsk. Det er søkers ansvar at beskrivelsene i søknaden og innsendt dokumentasjon er så presise at de kan vurderes i henhold til krav i tilskuddsordningen.

Organisasjonene bes om å forholde seg til gjennomførbare og realistiske mål og tiltak, og forsikre seg om at aktivitet det søkes om midler til faller innenfor retningslinjene for ordningen.

Søknadsskjema

Søknad om aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner sendes inn elektronisk via søkerportalen Questback:

Søknadsskjema for aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner.

Søkerportalen Questback sender automatisk en kopi av mottatt søknad til e-postadressen til den som er oppgitt som kontaktperson i søknaden. 

NB! Questback tillater ikke at søknadsskjemaet lagres underveis. For å bruke tid til forberede søknaden, kan du bruke dette kladdeskjemaet: Kladdeskjema aktivitetstilskudd 2024. Vi gjør oppmerksom på at søknaden må sendes inn via Questback, og at kladdeskjemaet ikke godkjennes som en søknad. 

Søknadsfrist:

Søknadsportalen stenges automatisk den 10. januar 2024 kl. 14.00. Søknader kan verken sendes inn eller endres etter denne søknadsfristen. Vedlegg til søknaden må også sendes innen fristen, og lastes opp i søknadsskjemaet. Søknader som ikke overholder søknadsfristen vil bli avvist.

Type vedlegg

Kommentar

Årsmelding for foregående år  Årsmelding fra foregående år på søketidspunktet. For søknader om midler for aktivitet i 2024, må siste årsmelding for 2022 leveres. Dette med bakgrunn i at årsmelding fra året før normalt ikke er ferdigstilt på søknadstidspunktet. Årsmeldinger fra tidligere år enn dette vil ikke godkjennes.
Regnskap og revisjonsberetning, undertegnet av
uavhengig revisor 
Sendes separat dersom det ikke inngår i årsmeldingen. Det stilles ingen formelle kompetansekrav til "Revisor", men "uavhengig" betyr at revisor ikke skal være medlem av styret.
Organisasjonens vedtekter Gjerne lenke til nettside. Benyttes for å vurdere om organisasjonen fyller kriteriene for søkere.
Rapporteringsskjema etter tidligere tildelinger

Det skal rapporteres på aktivitet fra tidligere tildelte midler fra Helse Nord RHF. Et eget rapporteringskjema brukes til dette og vedlegges den elektroniske søknaden: 

Rapporteringsskjema for brukertilskudd tildelt for 2023.

Generelt om vedlegg til søknaden:

 • Obligatoriske vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.
 • Obligatoriske vedlegg regnes som en del av søknaden og er en del av vurderingsgrunnlaget. Søknader som ikke inneholder etterspurte vedlegg vil ikke bli behandlet.
 • Vedlegg skal være godt lesbare.
 • Vedlegg sendes som PDF- eller i wordformat. Dersom vedlegget allerede finnes publisert på nett (f.eks. en årsrapport), vil et dokument der nettadressen fremgår være tilstrekkelig.
 • Send ett vedlegg for hver dokumenttype, f.eks. 1 fullstendig fil som inneholder årsmeldingen. 
 • Navngi vedlegg slik at det er lett for saksbehandler å finne riktige opplysninger. Eksempelvis Årsmelding 2022 med revisjonsberetning.
 • Dersom større deler av et vedlagt dokument ikke er relevant for saksbehandlingen (f.eks. dersom lokallagsregnskapet inngår i et større konsernregnskap) må det beskrives hvor i dokumentet relevant informasjon fremgår. Sidetall angis i dokumenttittelen.
 • Helse Nord RHF vil ikke vurdere andre vedlegg enn det som er etterspurt.

Krav om organisasjonsnummer: Helse Nord RHF stiller som krav at søkere må ha eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i alle henvendelser til oss angående tilskuddsordningen.

Brev til søkere sendes via den digitale posttjenesten SvarUt. Søkerorganisasjonen vil motta brev i organisasjonens AltInn-postkasse. Helse Nord RHF sender ikke brev via e-post.

Søkere er selv ansvarlige for å sørge for at organisasjonens kontaktinformasjon i enhetsregisteret er oppdatert, og at den digitale postkassen i AltInn sjekkes regelmessig i perioden mellom søknadsfristen og til søknadene er ferdig behandlet tentativt 31. mars. 2024. 

Ved henvendelser fra organisasjonen til Helse Nord RHF:

Henvendelser til Helse Nord RHF sendes til postmottak@helse-nord.no.Henvendelsen merkes med «Brukertilskudd 2024 -aktivitetstilskudd» og eget organisasjonsnummer. 

Alle søknadene vil bli vurdert samlet og tilskudd fordelt etter krav og kriterier oppgitt for de ulike ordningene.

Det er lyst ut en total ramme på inntil 4 700 000,- kroner. Utlysningen av brukertilskudd har to søkbare tilskuddstyper som deler denne rammen: Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner og Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner.

Etter at søknadsfristen har gått ut vurderes søknader av saksbehandlere i en tildelingskomité i Helse Nord RHF, og godkjennes av administrerende direktør i Helse Nord RHF. Forslag til fordeling baseres på følgende kriterier:

A: Ordinært tilskudd til alle godkjente søknader
Alle godkjente søknader tildeles et tilskudd á 10 000 kroner (gjelder søknader om aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner).

B: Søkere som er paraplyorganisasjoner deler et tilskudd tilsvarende ca. 15 % av den totalt utlyste rammen, basert på krav og kriterier for driftstilskudd (se egen side med informasjon om denne tilskuddstypen på våre nettsider). 

C: Aktivitetstilskudd til prioriterte områder
Resterende midler fordeles som aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner, basert på krav og kriterier i utlysningen.

Andre vurderinger i saksbehandlingen

Helse Nord RHF gjør en skjønnsvurdering av behovet for tildeling. Vurdering gjøres basert på innsendt søknad og dokumentasjon innenfor fristen i utlysningen. 

Dersom kvaliteten på søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen som er lyst ut, vil restmidler tilbakeføres til budsjettet for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.

Helse Nord RHF vil kunne publisere navn på organisasjoner som har fått tilskudd og tildelt beløp på sine nettsider uten godkjenning fra organisasjonene.

Søknader kan avvises på følgende grunnlag:

 • Søker er ikke i målgruppen for aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner.
 • Etter søknadsfrist har søknaden formelle feil eller mangler. Vi gjør oppmerksom på at det er organisasjonenes eget ansvar å følge med på frister og levere påkrevd dokumentasjon før fristen går ut.
 • Tiltakene det søkes om midler til, fyller ikke kriteriene for tildeling.
 • Beskrivelse i søknaden viser ikke til aktiviteter i tråd med formål med tilskuddsordningen.

Avvisning kan også skje dersom formelle feil først oppdages på et senere tidspunkt. Informasjon om avvisning sendes normalt ut samtidig som informasjon om tildeling. 

Tilskuddsordningen har ikke alminnelig klageadgang

Tildeling av brukermidler er ikke å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Komiteens skjønn kan ikke påklages, og det er ikke etablert en klageordning for tilskuddet. 

Søkere kan klage dersom de mener søknaden er avvist på feil grunnlag. Fristen for å klage er tre uker etter mottak av avgjørelsen om avvisning/avslag. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til Helse Nord RHF. Helse Nord RHF vurderer om klagen bør tas til følge og om avgjørelsen om avvisning omgjøres. Klager underrettes om avgjørelsen.

Definisjon av skjønn:

Med skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet opp mot angitte kriterier for prioritering som ligger til grunn for Helse Nord RHFs tildelinger.

Det stilles krav til regnskap og rapportering av tilskuddet som tildeles. Krav vil fremgå i et eventuelt tildelingsbrev.

Dersom aktiviteter det er gitt tilskudd til ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Helse Nord RHF kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og tittel  "Brukermidler 2024 - aktivitetstilskudd")

 

Sist oppdatert 09.01.2024