logo Helse Nord

Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan og/eller koordinator. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune. 

Individuell plan​

Planen skal sikre pasient/bruker medvirkning i behandling, rehabilitering og oppfølging, og at alle involverte parter samarbeider. Pasientens/brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient/bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient/bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. 

Koordinator - ny pasientrettighet fra og med 1. august 2022

Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

I juni 2021 ble det vedtatt to lovendringer som omfatter koordinatorordningen​. Bestemmelsene trådte i kraft 1. august 2022. 

  • Pasient og bruker som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, har rett til koordinator i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a. Når dette nå har blitt en pasientrettighet kan manglende tilbud om koordinator eller avslag på ønske om koordinator påklages til statsforvalteren.
  • Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.En ny nasjonal veileder​ forklarer bestemmelsene, tydeliggjør ansvar og myndighet, og gir veiledning for det praktiske samarbeidet, ​

Regionale prosedyrer og retningslinjer

Det er utarbeidet regionale prosedyrer for arbeidet med individuell plan og koordinator i helseforetakene innen Helse Nord. 

Helseforetakenes egne sider om individuell plan og koordinator

De enkelte helseforetakene har også informasjon om ordningene på sine nettsider. Noen har lokale retningslinjer som er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetaket og kommunene. 

Hvert av helseforetakene har koordinerende enheter som som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).
 
Sist oppdatert 23.01.2023