logo Helse Nord

Henvisning til private rehabiliterings-institusjoner

På denne sida finner du informasjon om de ulike rutinene for henvisning til rehabilitering i privat institusjon direkte i forlengelsen av sykehusopphold, og henvisning til rehabilitering seinere i rehabiliteringsforløpet. For noen pasientgrupper er det særskilte henvisningsrutiner. Nederst på sida finner du svar på ofte stilte spørsmål om henvisninger.

For sykehusleger som skal henvise til spesialisert rehabilitering direkte i forlengelsen av sykehusopphold​

Noen av de private rehabiliteringsinstitusjonene Helse Nord har avtale med, har døgntilbud for pasienter direkte i forlengelsen av sykehusopphold. Til disse plassene henviser sykehuslegen pasienter direkte til den aktuelle institusjonen for rehabilitering.

Tilbudet er for pasienter i hele helseregionen som fyller kriteriene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan henvises direkte til institusjonen av lege ved sykehuset. Pasientene kan ha noe hjelpebehov, men ikke Barthel Index score lavere enn 6/20 eller 30/100. Kontakt gjerne institusjonen i forkant. ​Les mer om tilbudet og hvilke institusjoner som har det: 

Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt fase

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Brudd og slitasjeskader i skjelett

Gjelder pasienter med behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

 

​For fastleger, annet helsepersonell og sykehusleger som skal henvise til spesialisert rehabilitering senere i forløpet

Henvisninger sendes til den regionale vurderingsenheten (RVE) og skal fortrinnsvis sendes elektronisk.​

Bruk følgende skjema og send dette inn elektronisk: ​

Fyll-ut-skjema - Henvisning til rehabilitering i Helse Nord.docx

Sendes til: RRV Henvisning/mottak UNN eller rekvirentkode: 108591

Legg til relevante epikriser/polikliniske notater.


Bruk følgende skjema og send dette inn elektronisk:

Fyll-ut-skjema - Henvisning til rehabilitering i Helse Nord.docx

Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV Henvisning/mottak UNN eller rekvirentkode: 108591

Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. 


Bruk følgende skjema, skriv det ut og send i posten:

Fyll-ut-skjema – Henvisning til rehabilitering i Helse Nord.docx

Sendes til:

Regional vurderingsenhet

Rehabiliteringsavdelingen UNN

Postboks 11, 9038 Tromsø


En god henvisning er viktig for å beskrive rehabiliteringsbehovet. Enten du bruker skjemaet eller skriver i fritekst, må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon inneholde følgende:

 • Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten
 • Hvilke tiltak som er prøvd ut lokalt, i primærhelsetjenesten, og hvilken effekt hadde disse
 • Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)
 • Pasientens arbeids- eller sykemeldingsstatus
 • Aktuell problemstilling (bakgrunn for henvisning). Denne beskrives så konkret som mulig
 • Pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/ rehabilitering" er for uspesifikt)
 • Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:
  • ​Hvilken oppfølging har blitt gitt lokalt etter siste opphold?
  • ​Har det oppstått en ny problemstilling?
  • ​Har pasienten satt seg nye mål?
 • ​Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater. Den regionale vurderingsenheten har ikke tilgang til epikriser fra tidligere opphold.​

 

Særskilte henvisningsrutiner​

Helse Nord har avtaler med flere private institusjoner innen psykisk helse.

Les mer om private institusjoner for psykisk helse i Helse Nord


Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private institusjoner.

Les mer om tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord


Det er egne kriterier for overvekstopphold i privat rehabiliteringsinstitusjon.

Henvisningene til disse oppholdene skal vurderes av regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) ved Nordlandssykehuset.

Før pasienten kan henvises til et slikt opphold skal han/hun være fulgt opp ved lokal overvektpoliklinikk, deretter kan den lokale overvektpoliklinikken henvise pasienten videre til RSSO ved Nordlandssykehuset.

Les mer om rehabiliteringstilbudene for sykelig overvekt i Helse Nord.

Helse i arbeid er et tilbud til personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Tilbudet er en videreføring av det som tidligere het «raskere tilbake».

Les mer om Helse i arbeid i Helse Nord


Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller der sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Slike henvisninger vil bli avvist.

 

Ofte stilte spørsmål​

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og den aktuelle prioriteringsveilederen.

Vurderingen får ett av følgende resultat:

Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og type opphold (f.eks. døgnopphold/dagopphold). Senere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet.

Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten.


Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Merk at sykehus kan henvise direkte til institusjonen når det er behov for rehabilitering direkte i forlengelse av sykehusopphold.

Fra innføring av fritt behandlingsvalg for rehabilitering 1.7.2017 kan man velge å sende henvisningen til vurdering i en annen regional vurderingsenhet enn i den helseregionen pasienten bor.

Henvisning til rehabilitering i Helse Nord (RVE)

Henvisning til rehabilitering i Helse Midt-Norge

Henvisning til rehabilitering i Helse Vest

Henvisning til rehabilitering i Helse Sør-Øst


Vurderingen skal foreligge innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen.

Pasienter i Helse Nord kan finne status for henvisningsbehandlingen ved å logge seg inn i "Min helse". Her vil også resultat av vurderingen være tilgjengelig når den er ferdig behandlet.​


Fra 1. juli, 2017 ble private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg. Det betyr at pasient og henviser kan foreslå institusjon i henvisningen.

Hvis det ikke er oppgitt ønsket institusjon i henvisningen, eller ønsket institusjon ikke har relevant tilbud, vil Regional vurderingsenhet foreslå egnet tilbud ved en institusjon i regionen.

Hvis ingen institusjoner i regionen har relevant tilbud, eller ventetida overstiger medisinsk anbefalt frist, vil Regional vurderingsenhet finne et tilbud i en annen helseregion.

Pasienten har mulighet til å benytte seg av tjenesten velg behandlingssted. Ring 800 41 004 om du har spørsmål til ordningen.​Ved å følge denne​ linken kan du se en kort animasjonsfilm som forklarer henvisningsrutiner for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.


Rehabiliteringstilbud i Helse Nord

Rehabiliteringstilbudene i Helse Nord leveres av både egne helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner vi har avtale med.
Oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Nord
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.05.2024